ക്ലോസ്

ആശുപത്രികൾ

പി എച്ച് സി അമ്പലപ്പുഴ നോര്‍ത്ത്

പി എച്ച് സി അമ്പലപ്പുഴ നോര്‍ത്ത് ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : phcambalappuzhanorth[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : +914772266538
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

പി എച്ച് സി അരൂര്‍

പി എച്ച് സി അരൂര്‍ ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : phcaroor[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0478-2874192
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

പി എച്ച് സി ആര്യാട്

പി എച്ച് സി ആര്യാട് ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : aryadphcalpy[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0477-2249070
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

പി എച്ച് സി ആറാട്ടുപുഴ

പി എച്ച് സി ആറാട്ടുപുഴ ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : mophcarattupuzha[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2488201
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

പി എച്ച് സി ആലപ്പുഴ

പി എച്ച് സി ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : mophcala2011[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2366699
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

പി എച്ച് സി എരമാലിക്കര

പി എച്ച് സി എരമാലിക്കര ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : phceramallikkara[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2427002
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

പി എച്ച് സി എഴുപുന്ന

പി എച്ച് സി എഴുപുന്ന ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : ezhupunnaphc[at]yahoo[dot]in
ഫോണ്‍ : 0478-2877699
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

പി എച്ച് സി കഞ്ഞിക്കുഴി

പി എച്ച് സി കഞ്ഞിക്കുഴി

ഇ-മെയില്‍ : mokanjikuzhyphc[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0478-2182454
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

പി എച്ച് സി കടക്കരപ്പള്ളി

പി എച്ച് സി കടക്കരപ്പള്ളി ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : phckadakkarappally[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0478-2812692
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

പി എച്ച് സി കടമ്പുര്‍

പി എച്ച് സി കടമ്പുര്‍

ഇ-മെയില്‍ : phckadampooralpy[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2466815
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍