ക്ലോസ്

ഡയറക്ടറി

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

അഗ്നിശമനസേന
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
അഗ്നിശമന സേന അഗ്നിശമന സേന adoalp[dot]frs[at]kerala[dot]gov[dot]in 04772251214 04772251214 അഗ്നിശമന സേന ആലപ്പുഴ - 688011
ആരോഗ്യം
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ജില്ല മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ (ആരോഗ്യം) ജില്ല മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ (ആരോഗ്യം) dmohalppy[at]yahoo[dot]co[dot]in 9946105477 04772252329 04712302160 ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിന് അടുത്ത് , ആലപ്പുഴ
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പി എച്ച് ലാബ്‌ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ phlabalappuzha[at]gmail[dot]com 9495800245 04772230128 പി എച്ച് ലാബ്‌ , അമ്പലപ്പുഴ
ക്ലാര്‍ക്ക് ഡി വി സി യുണിറ്റ് ക്ലാര്‍ക്ക് nfcpalapuzha[at]gmail[dot]com 04772230815 04772230815 ഡി വി സി യുണിറ്റ് , ആലപ്പുഴ
ബയോളജിസ്റ്റ് ഡി വി സി യുണിറ്റ് ബയോളജിസ്റ്റ് nfcpalapuzha[at]gmail[dot]com 9497633725 04772230815 ഡി വി സി യുണിറ്റ് , ആലപ്പുഴ
ക്ലാര്‍ക്ക് പി എച്ച് സി ക്ലാര്‍ക്ക് mophcpallippad[at]gmail[dot]com 04792409096 04792409096 പി എച്ച് സി , പള്ളിപ്പാട്
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പി എച്ച് സി മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ mophcpallippad[at]gmail[dot]com 9496815939 04792409096 പി എച്ച്‌ സി , പള്ളിപ്പാട്
ക്ലാര്‍ക്ക് പി എച്ച് സി ക്ലാര്‍ക്ക് phcambalappuzhanorth[at]gmail[dot]com 04772266538 04772266538 പി എച്ച്‌ സി , അമ്പലപ്പുഴ
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പി എച്ച് സി അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ phcambalappuzhanorth[at]gmail[dot]com 9447856372 04772266538 പി എച്ച്‌ സി , അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക്
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പിഎച്ച്സി പുന്നപ്ര വടക്ക് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ phcpunnapranorth[at]gmail[dot]com 9447017298 04772282255 പി എച്ച്‌ സി , പുന്നപ്ര വടക്ക്
ക്ലാര്‍ക്ക് പിഎച്ച്സി വീയപുരം ക്ലാര്‍ക്ക് phcveeyapuram[at]gmail[dot]com 04792318533 04792318533 പി എച്ച് സി , വീയപുരം
കളക്ടറേറ്റ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍ ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍ ddmaalp[at]gmail[dot]com 8547610047 04772238630 2251720 ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,ആലപ്പുഴ
ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ , ആലപ്പുഴ dcalp[dot]ker[at]nic[dot]in 9447129011 04772251720 04772251720 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌, ആലപ്പുഴ -688001
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ജനറല്‍ ആന്റ് എ ഡി എം) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ജനറല്‍ & എ ഡി എം) 8547610042 04772251549 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഡിഎം) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഡിഎം) 8547610047 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ആർ.ആർ) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ആർ.ആർ) 8547610044 04772251675 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എല്‍ എ ) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (LA) 8547610043 04772251675 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ.ആർ) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ.ആർ) 8547010046 2251675 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
ഫിനാന്‍സ് ഒാഫീസര്‍ ഫിനാന്‍സ് ഒാഫീസര്‍ 8547610052 04772252359 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
ഹുസൂര്‍ ശിരസ്തദാര്‍ ഹുസൂര്‍ ശിരസ്തദാര്‍ 8547610051 04772252580 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് (ഇന്‍സ്പെക്ഷന്‍) സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് (ഇന്‍സ്പെക്ഷന്‍) 04772251675 04772251675 ഒന്നാം നില,കളക്ട്രേറ്റ് ആലപ്പുഴ
കൃഷി വകുപ്പ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
സിന്ധു പ്രഭാകര്‍ മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍ Sindhuraghunath[at]yahoo[dot]com 9447464589 9447464589 മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ 2-ാം നില , ചേര്‍ത്തല (പി.ഒ) , ആലപ്പുഴ -688 524
അമ്പിളി.പി മണ്ണ്സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍ scochertala[at]gmail[dot]com 9497679426 04782821195 2-)o നില, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,ചേര്‍ത്തല പി.ഒ, , ആലപ്പുഴ -688 524
നന്ദകുമാര്‍ കെ മണ്ണ്സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍ scocgnr[at]gmail[dot]com 8921651797 04792456552 ഒന്നാം നില, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,ചെങ്ങന്നൂര്‍ പി.ഒ, 689 121
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ ഓഫീസര്‍,ആലപ്പുഴ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ ഓഫീസര്‍,ആലപ്പുഴ paoallappuzha[at]gmail[dot]com 04772251403 04772251403 2-ാം നില കളക്ട്രേറ്റ് കെട്ടിടം ,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ആലപ്പുഴ
കെഎസ്ഇബി
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ചെങ്ങന്നൂര്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ 9446008287 ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ചെങ്ങന്നൂര്‍
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ 9446008286 ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ഹരിപ്പാട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ 9496012212 ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ഹരിപ്പാട്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ആലപ്പുഴ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ആലപ്പുഴ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ചേര്‍ത്തല എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ 9446008285 ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ചേര്‍ത്തല
കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍ കെസിഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍ eeedctl[at]gmail[dot]com 9447226445 04782813174 കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര
കെഎസ്ഇബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍ കെഎസ്ഇബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍ eetdmvk[at]gmail[dot]com 9446008286 04782813174 കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര
കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ (സിവില്‍) കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ (സിവില്‍) dycealp[at]gmail[dot]com 04772246639 ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ സര്‍ക്കിള്‍, പവര്‍ ഹൌസ് കോമ്പൌണ്ട്, ആലപ്പുഴ -688007
കേരള സംസ്ഥാന വിദ്യൂച്ഛക്തി ബോര്‍ഡ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ചെങ്ങന്നൂര്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ 9446008287 ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ചെങ്ങന്നൂര്‍
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ 9446008286 ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ഹരിപ്പാട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ 9496012212 ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ഹരിപ്പാട്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ആലപ്പുഴ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ആലപ്പുഴ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ചേര്‍ത്തല എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ 9446008285 ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ചേര്‍ത്തല
കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍ കെസിഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍ eeedctl[at]gmail[dot]com 9447226445 04782813174 കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര
കെഎസ്ഇബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍ കെഎസ്ഇബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍ eetdmvk[at]gmail[dot]com 9446008286 04782813174 കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര
കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ (സിവില്‍) കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ (സിവില്‍) dycealp[at]gmail[dot]com 04772246639 ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ സര്‍ക്കിള്‍, പവര്‍ ഹൌസ് കോമ്പൌണ്ട്, ആലപ്പുഴ -688007
ഗതാഗതം
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ദിവ്യ ദിനേഷ് എ പി ഐ ഒ ക്ലാര്‍ക്ക് 9048353674 0477-2253160 സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പി ഒ,ആലപ്പുഴ 688001
റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസ് kl04[at]keralamvd[dot]gov[dot]in 8547639004 2253160 സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ , സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പി . ഒ ., ആലപ്പുഴ . പിന്‍ : 688001
ജില്ലാ ഗതാഗത അധികാരി ജില്ലാ ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് ഓഫീസര്‍ 04772251518 04772251518 കെ.എസ്.ആര്‍.ടി സി , ആലപ്പുഴ
ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ , ആലപ്പുഴ dcalp[dot]ker[at]nic[dot]in 9447129011 04772251720 04772251720 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌, ആലപ്പുഴ -688001
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ് dpalpy[at]gmail[dot]com 04772252496 04772252496 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ , കളക്ട്രേറ്റ് ,ആലപ്പുഴ
ട്രഷറി
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ജില്ല ട്രഷറി, ആലപ്പുഴ ജില്ല ട്രഷറി, ആലപ്പുഴ 9496000068 04772260242 സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ആലപ്പുഴ-688001
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി bdo_thycattussery[at]yahoo[dot]com 04782523010 04782523010 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി,പാണാവള്ളി-688556
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,പട്ടണക്കാട് bdo_ptkd[at]yahoo[dot]co[dot]in 04782592249 04782592249 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,പട്ടണക്കാട്,പട്ടണക്കാട് പി.ഒ.,688501
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ആര്യാട് ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ആര്യാട് aryadbdo[at]gmail[dot]com 04792472044 04792472044 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,ആര്യാട് കലവൂര്‍, ആലപ്പുഴ -688522
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,വെളിയനാട് ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,വെളിയനാട് bdo_veliyanad[at]yahoo[dot]in 04772705542 04772705542 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,വെളിയനാട്,രാമങ്കരി പി.ഒ.,689590
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചമ്പക്കുളം bdochm[at]yahoo[dot]co[dot]in 04772702294 04772702294 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചമ്പക്കുളം,തെക്കേകര-688503
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഹരിപ്പാട് ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഹരിപ്പാട് nregs_hpd[at]yahoo[dot]com 04792862445 04792862445 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,ഹരിപ്പാട്,മണ്ണാറശാല പി.ഒ.,690550
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചെങ്ങന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചെങ്ങന്നൂര്‍ bdochr[at]gmail[dot]com 04792464298 04792464298 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്, ചെങ്ങന്നൂര്‍, പുലിയൂര്‍ പി.ഒ. ആലപ്പുഴ - 689510
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, അമ്പലപ്പുഴ bdoamb[at]yahoo[dot]com 04772267205 04772267205 0477-2266206 ബ്ലോക്ക്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അമ്പലപ്പുഴ,സനാതനപുരം പി.ഒ ,688003
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഭരണിക്കാവ് bdonregabha[at]gmail[dot]com 8075054343 0479-2382351 0479-2383351 ബ്ലോക്ക്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഭരണിക്കാവ്,ചാരുമൂട പി.ഒ,690505
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്, സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ naleenafa[at]gmail[dot]com 8089234070 04772253836 ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി
പി.ഡബ്ല്യു.ഡി
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
പി ഡബ്ലു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൗസ്, ആലപ്പുഴ പി ഡബ്ലു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൗസ്, ആലപ്പുഴ pwdalp[at]kerala[dot]gov[dot]in 04772253445 04772253445 റീക്രീയേഷന്‍ ഗ്രൗണ്ട്, ബീച്ച് , ആലപ്പുഴ
എക്സിക്യുട്ടിവ് എഞ്ചിനീയര്‍, റോഡ്സ് എക്സിക്യുട്ടിവ് എഞ്ചിനീയര്‍, റോഡ്സ് eerbalp[dot]pwdkerala[at]gov[dot]in 8086395041 04772251789 പി ഡബ്ല്യുഡി റോഡ്‌ ഡിവിഷന്‍, കളക്ട്രേറ്റ് , ആലപ്പുഴ
പോലീസ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ജയദേവ് ജി. ഐപിഎസ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി spalpy[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in 9497996982
ഭക്ഷ്യ പൊതു വിതരണ വകുപ്പ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫിസ് ചേര്‍ത്തല താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍ ചേര്‍ത്തല tsocra[dot]sch[at]kerala[dot]gov[dot]in 04782823058 0478-2813058 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫിസ് , മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ചേര്‍ത്തല - 688532
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, അമ്പലപ്പുഴ tsoalp[dot]sch[at]kerala[dot]gov[dot]in 9447596035 9447596035 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,വെള്ളകിനെര്‍,ആലപ്പുഴ,688103
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് , കുട്ടനാട് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് , കുട്ടനാട് tsoktd[dot]sch[at]kerala[dot]gov[dot]in 04772702352 04772702352 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,മിനിസിവില്‍സ്റ്റേഷന്‍,മങ്കൊമ്പ്,കുട്ടനാട്,688503
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി tsohpd[dot]sch[at]kerala[dot]gov[dot]in 04792412751 04792412751 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,NSS ബില്‍ഡിംഗ്‌,ഹരിപാട്,690514
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, ചെങ്ങന്നൂര്‍ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, ചെങ്ങന്നൂര്‍ tsochgr[dot]sch[at]kerala[dot]gov[dot]in 04792452276 04792452276 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,ചെങ്ങന്നൂര്‍,629121
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് , മാവേലിക്കര താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് , മാവേലിക്കര tsomvlk[dot]sch[at]kerala[dot]gov[dot]in 9446012954 04792303231 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,മിനിസിവില്‍സ്റ്റേഷന്‍,പവര്‍ ഹൗസ് ജ്ഞ,മാവേലിക്കര,690101
ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ dsoalp[dot]sch[at]kerala[dot]gov[dot]in 04772251674 സപ്ലൈ ഓഫീസ്,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വാര്‍ഡ്‌,ആലപ്പുഴ
മറ്റുള്ളവ
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ഷേര്‍ലി പി ജോര്‍ജ് ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക് irrsdnmvk[at]gmail[dot]com 8281461295 0478-2821616 മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ചേര്‍ത്തല
ജലസേചനം,ഹെഡ് ക്ലെര്‍ക്ക് ജലസേചനം,ഹെഡ് ക്ലെര്‍ക്ക് isdnalp2015[at]gmail[dot]com 9447264088 04792343011 അസിസ്റ്റന്റ്‌ എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയര്‍ കാര്യാലയം, ഇറിഗേഷന്‍ സബ് ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര, ആലപ്പുഴ
എ.നദീര്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ irrsdnmvk[at]gmail[dot]com 9447726830 04792343011 മാവേലിക്കരയിലെ ജലസേചന സബ് ഡിവിഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസ്
ജില്ലാ സൈനിക് ബോര്‍ഡ്‌ ജില്ലാ സൈനിക് ബോര്‍ഡ്‌ zswoalp[at]gmail[dot]com 04772245673 04772245673 ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമനിധി ഓഫീസ്,ആറാട്ടുവഴി, ആലപ്പുഴ688007
ടെക്നിക്കല്‍ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ 04772251693 04772251693 കളക്ട്രേറ്റ് , ആലപ്പുഴ
സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ infodsckollam[at]gmail[dot]com 04772253090 0477-2253090 0477-2253090 സ്പോര്‍ട്സ് കൌണ്‍സില്‍,മുനിസിപ്പല്‍ ഷോപ്പിംഗ്‌ കോമ്പ്ലെക്സ്, താതംപല്ലി പി ഒ,ആലപ്പുഴ
സായി., വാട്ടര്‍ സ്പോര്‍ട്സ് സെന്റര്‍ സായി., വാട്ടര്‍ സ്പോര്‍ട്സ് സെന്റര്‍ 04772260328 04772260328 റിസോര്‍ട്ട് റോഡ്‌,പുന്നമട,ആര്യാട് സൗത്ത്,ആലപ്പുഴ
പബ്ലിക്‌ സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍,ആലപ്പുഴ പബ്ലിക്‌ സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍,ആലപ്പുഴ kpsc[dot]psc[at]kerala[dot]gov[dot]in 04772244134 04772244134 ആലിശ്ശേരി റോഡ്‌, കളക്ട്രേട്ടിന് സമീപം, ആലപ്പുഴ-688012
മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡ്‌ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡ്‌ alpy[dot]pcb[at]gmail[dot]com 9447975739 0477-2235384 എ.എം.സി./എക്സ് /501, തത്തംപള്ളി പി ഒ,688013
ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ eialappuzha[at]gmail[dot]com 04772252229 04772252229 ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍, തിരുമല ദേവസ്വം ബില്‍ഡിംഗ്, ടൌണ്‍ ഹാളിന് എതിര്‍വശം ,ആലപ്പുഴ
മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ജില്ലാ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ ജില്ലാ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ dahoalp[dot]ker[at]nic[dot]in 04772252285 04772252285 ബോട്ട് ജെട്ടി, ആലപ്പുഴ
രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
സബ് രജിസ്ട്രാർ, പുത്തനമ്പലം സബ് രജിസ്ട്രാർ, പുത്തനമ്പലം 0478-2584001 0478-2584001 വരണം പി.ഒ, ആലപ്പുഴ -688551
സബ് രജിസ്ട്രാർ, പുളിങ്കുന്ന് സബ് രജിസ്ട്രാർ, പുളിങ്കുന്ന് 0477-2707746 0477-2707746 മങ്കൊമ്പ് തെകെക്കര പി.ഒ., ആലപ്പുഴ -690107
സബ് രജിസ്ട്രാർ, പട്ടണക്കാട് സബ് രജിസ്ട്രാർ, പട്ടണക്കാട് 0478-2524281 0478-2524281 പട്ടണക്കാട് പി.ഒ, ആലപ്പുഴ -688531
സബ് രജിസ്ട്രാർ, പാനാവള്ളി സബ് രജിസ്ട്രാർ, പാനാവള്ളി 0478-2524281 0478-2524281 പൂച്ചക്കൽ പി.ഒ., ആലപ്പുഴ -680552
സബ് രജിസ്ട്രാർ, നൂറനാട് സബ് രജിസ്ട്രാർ, നൂറനാട് 0479-2386910 0479-2386910 നൂറനാട് പി.ഒ., ആലപ്പുഴ - 690504
സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാവേലിക്കര സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാവേലിക്കര 0479-2616934 0479-2616934 മാവേലിക്കര പി.ഒ, ആലപ്പുഴ -690101-690101
സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാരാരിക്കുളം സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാരാരിക്കുളം 0478-2863990 0478-2863990 ആലപ്പുഴ, കലവൂർ പി.ഒ- 688522
സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാന്നാർ സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാന്നാർ 0479-2310011 0479-2310011 എരമതുര്‍ പി.ഒ., ആലപ്പുഴ - 689622
സബ് രജിസ്ട്രാർ, കുത്തിയതോട് സബ് രജിസ്ട്രാർ, കുത്തിയതോട് 0478-2560039 0478-2560039 തുറവൂർ പി.ഒ, ആലപ്പുഴ -688532
സബ് രജിസ്ട്രാർ, കീരിക്കാട് സബ് രജിസ്ട്രാർ, കീരിക്കാട് 0479-2434875 0479-2434875 കീരിക്കാട് P.O.- 690678
റവന്യൂ വകുപ്പ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
വെബ്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ മാനേജര്‍ വെബ്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ മാനേജര്‍ nodalalp[at]gmail[dot]com 9400482968 9400482968 കളക്ടറേറ്റ് ആലപ്പുഴ
ഐ.ടി നോഡൽ ഓഫീസർ / ജില്ലാ ഐടി കോർഡിനേറ്റർ ഐ.ടി നോഡൽ ഓഫീസർ / ജില്ലാ ഐടി കോർഡിനേറ്റർ nodalalp[at]gmail[dot]com 9847922492 9847922492 ഐടി സെൽ, കളക്ടറേറ്റ് ആലപ്പുഴ കേരളം – 688001
ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍ ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍ ddmaalp[at]gmail[dot]com 8547610047 04772238630 2251720 ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,ആലപ്പുഴ
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഒാഫ് സര്‍വ്വേ(ചെങ്ങന്നൂര്‍) അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഒാഫ് സര്‍വ്വേ(ചെങ്ങന്നൂര്‍) 04792451554 04792451554 ചെങ്ങന്നൂര്‍,ആലപ്പുഴ
സ്പെ.തഹസില്‍ദാര്‍ എല്‍ എ(എന്‍.എച്ച്) ചേര്‍ത്തല സ്പെ.തഹസില്‍ദാര്‍ എല്‍ എ(എന്‍.എച്ച്) ചേര്‍ത്തല 04782823203 04782823203 ചേര്‍ത്തല ,ആലപ്പുഴ
ജില്ലാ ഗവ. പ്ലീഡര്‍ ഒാഫീസ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഗവ. പ്ലീഡര്‍ ഒാഫീസ് ആലപ്പുഴ 04772253283 04772253283 ആലപ്പുഴ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഭാഗം, ചേര്‍ത്തല ഇലക്ഷന്‍ ചേര്‍ത്തല 04782820304 04782820304 ആലപ്പുഴ
തഹസില്‍ദാര്‍( ഭൂരേഖ) അമ്പലപ്പുഴ തഹസില്‍ദാര്‍( ഭൂരേഖ) അമ്പലപ്പുഴ 8547612101 04772253771 താലുക്ക് ഓഫീസ്, കിടങ്ങാപ്പരംബ്, ആലപ്പുഴ
ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ , ആലപ്പുഴ dcalp[dot]ker[at]nic[dot]in 9447129011 04772251720 04772251720 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌, ആലപ്പുഴ -688001
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ജനറല്‍ ആന്റ് എ ഡി എം) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ജനറല്‍ & എ ഡി എം) 8547610042 04772251549 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
വിദ്യാഭ്യാസം
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ddealp[at]education[dot]kerala[dot]gov[dot]in 04772252908 2252908 സിവില്‍ സ്റ്റേഷന് സമീപം , ആലപ്പുഴ
വിദ്യുച്ഛക്തി
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ചെങ്ങന്നൂര്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ 9446008287 ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ചെങ്ങന്നൂര്‍
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ 9446008286 ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ഹരിപ്പാട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ 9496012212 ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ഹരിപ്പാട്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ആലപ്പുഴ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ആലപ്പുഴ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ചേര്‍ത്തല എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ 9446008285 ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ചേര്‍ത്തല
കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍ കെസിഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍ eeedctl[at]gmail[dot]com 9447226445 04782813174 കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര
കെഎസ്ഇബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍ കെഎസ്ഇബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍ eetdmvk[at]gmail[dot]com 9446008286 04782813174 കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര
കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ (സിവില്‍) കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ (സിവില്‍) dycealp[at]gmail[dot]com 04772246639 ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ സര്‍ക്കിള്‍, പവര്‍ ഹൌസ് കോമ്പൌണ്ട്, ആലപ്പുഴ -688007
ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്‍ (ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സര്‍ക്കിള്‍) ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്‍ (ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സര്‍ക്കിള്‍) eialp[at]ceikerala[dot]gov[dot]in 9446008359 04772246639 പവര്‍ ഹൗസ് റോഡ്‌, തോന്ടംകുളങ്ങര, തതംപള്ളി,ആലപ്പുഴ
ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ eialappuzha[at]gmail[dot]com 04772252229 04772252229 ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍, തിരുമല ദേവസ്വം ബില്‍ഡിംഗ്, ടൌണ്‍ ഹാളിന് എതിര്‍വശം ,ആലപ്പുഴ
വിനോദം
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ്, ആലപ്പുഴ സര്‍ക്കാര്‍ അതിഥി മന്ദിരം, ആലപ്പുഴ info[at]dtpcalappuzha[dot]com 91-477-2251796 04772260722 ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ, ബോട്ട് ജെട്ടി റോഡ്‌, കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം, ആലപ്പുഴ -11
സംസ്ഥാന ജലഗതാഗതവകുപ്പ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
സനൂപ് പി . എസ് ഇ. ഗവ്. കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് swtdmedr[at]yahoo[dot]com 9946335544 ഡോക്ക് ആന്‍ഡ്‌ റിപ്പയര്‍ വിഭാഗം , സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് ആലപ്പുഴ
അരുണ്‍ എം വി വര്‍ക്ക്സ് മാനേജര്‍ swtdmedr[at]yahoo[dot]com 9400050323 04772252213 ഡോക്ക് ആന്‍ഡ്‌ റിപ്പയര്‍ വിഭാഗം ; സംസ്ഥാന ജലഗതാഗതവകുപ്പ് ആലപ്പുഴ
സാമുഹ്യ-നീതി
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ജില്ലാ സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഓഫീസർ ജില്ലാ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ഓഫീസർ dswoalpy[at]gmail[dot]com 04772253870 04772253870 ബില്‍ഡിംഗ്‌ ഓഫ് ഫെടെററേന്‍ ഓഫ് ബളിയിന്റ്,ജെനറല്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ റോഡ്‌ ആലപ്പുഴ