ക്ലോസ്

ആശുപത്രികൾ

പി എച്ച് സി കണ്ടല്ലൂര്‍

പി എച്ച് സി കണ്ടല്ലൂര്‍

ഇ-മെയില്‍ : phckandalor[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : +91479-2430365
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

പി എച്ച് സി കരുവാറ്റ

പി എച്ച് സി കരുവാറ്റ

ഇ-മെയില്‍ : karuvattaphc[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : +91479-2491934
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

പി എച്ച് സി കലവൂര്‍

പി എച്ച് സി കലവൂര്‍

ഇ-മെയില്‍ : phckalavoor[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0478-2860979
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

പി എച്ച് സി കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി

പി എച്ച് സി കാര്‍ത്തികപള്ളി ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : phckarthikappally[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2482509
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

പി എച്ച് സി കാവാലം

പി എച്ച് സി കാവാലം ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : kavalamphc8[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0477-2748185
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

പി എച്ച് സി കുപ്പപ്പുറം

പി എച്ച് സി കുപ്പപ്പുറം

ഇ-മെയില്‍ : phckuppapuram[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : +91477-2176462
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

പി എച്ച് സി കുമാരപുരം

പി എച്ച് സി കുമാരപുരം

ഇ-മെയില്‍ : kumaraphc[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2415215
വിഭാഗം / തരം: Hospital

പി എച്ച് സി കൃഷ്ണപുരം

പി എച്ച് സി കൃഷ്ണപുരം

ഇ-മെയില്‍ : mophckrishnapuram[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2438154
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

പി എച്ച് സി കോടംതുരുത്ത്

പി എച്ച് സി കോടംതുരുത്ത് ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : mokodamthuruthphc[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0478-2565944
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

പി എച്ച് സി ചിങ്ങോലി

പി എച്ച് സി ചിങ്ങോലി ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : chingoliphc[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : +91479-2485214
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍