ക്ലോസ്

ജനസംഖ്യ

സെൻസസ് 2011 ലെ ജനസംഖ്യാ കണക്കുകളനുസരിച്ച്

ലേബല്‍ മൂല്യം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം 1415 ച.കി.മീ.
റവന്യൂ ഡിവിഷന്‍ 2
താലൂക്കുകളുടെ എണ്ണം 6
റവന്യു വില്ലേജുകളുടെ എണ്ണം 93
ബ്ലോക്കു പഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം 12
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം 72
മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ എണ്ണം 6
സെന്‍സസ് നഗരങ്ങളുടെ എണ്ണം 33
സെന്‍സസ് വില്ലേജുകളുടെ എണ്ണം 52

ജനസംഖ്യ ( 2011 സെന്‍സസ് അനുസരിച്ച്)

ലേബല്‍ മൂല്യം
മൊത്തം ജനസംഖ്യ 2,127,789
പുരുഷന്‍മാര്‍ 1,013,142
സ്ത്രീകള്‍ 1,114,647
കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം 534,994
ജനസാന്ദ്രത (ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലുളള
വ്യക്തികള്‍
1504
ലിംഗ അനുപാതം(സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം : 1000പുരുഷന്മാര്‍) 1,100