ക്ലോസ്

ആശുപത്രികൾ

ആര്‍ എച്ച് റ്റി സി ചെട്ടികാട്

ആര്‍ എച്ച് റ്റി സി ചെട്ടികാട് ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : rhtcchettikadu[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04772248680
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

എല്‍ എസ് നൂറനാട്

എല്‍ എസ് നൂറനാട്

ഇ-മെയില്‍ : lsnooranad[at]gmail[dot]com
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

ഗവ.ഫിഷറിസ് ഹോസ്പിറ്റല്‍

ഗവ.ഫിഷറിസ് ഹോസ്പിറ്റല്‍ ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : gfhpallana[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04772297644
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

ജനറല്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ ആലപ്പുഴ

ജനറല്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : ghalappuzha[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04772253324
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍
Pincode: 688011

ജി എഫ് ഡി ആറാട്ടുപ്പുഴ

ജി എഫ് ഡി ആറാട്ടുപ്പുഴ ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : gfdarattupuzha[at]gmail[dot]com
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

ഡബ്ലു ആന്റ് സി ഹോസ്പിറ്റല്‍ ആലപ്പുഴ

ഡബ്ലു ആന്റ് സി ഹോസ്പിറ്റല്‍ ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : wcaply[at]gmail[dot]com
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

ഡി എച്ച് ചെങ്ങന്നൂര്‍

ഡി എച്ച് ചെങ്ങന്നൂര്‍

ഇ-മെയില്‍ : dhchengannur[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04792458267
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

ഡി എച്ച് മാവേലിക്കര

ഡി എച്ച് മാവേലിക്കര ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : thqhmvk[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04792303394
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍