ക്ലോസ്

രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
സബ് രജിസ്ട്രാർ, കായംകുളം സബ് രജിസ്ട്രാർ, കായംകുളം 0479-2441185 0479-2441185 കായംകുളം പി.ഒ, ആലപ്പുഴ -690502
സബ് രജിസ്ട്രാർ, കരിയിലക്കുളങ്ങര സബ് രജിസ്ട്രാർ, കരിയിലക്കുളങ്ങര 0479-2435706 0479-2435706 ആലപ്പുഴ, കരിയിലക്കുളങ്ങര പി.ഒ. 690678
സബ് രജിസ്ട്രാർ, ഹരിപ്പാട് സബ് രജിസ്ട്രാർ, ഹരിപ്പാട് 0478-2813603 0478-2813603 ഹരിപ്പാട് പി.ഒ., ആലപ്പുഴ- 690514
സബ് രജിസ്ട്രാർ, ചേര്‍ത്തല സബ് രജിസ്ട്രാർ, ചേര്‍ത്തല 0478-2813603 0478-2813603 ചേർത്തല പി.ഒ. , ആലപ്പുഴ
സബ് രജിസ്ട്രാർ, ചെറിയനാട് സബ് രജിസ്ട്രാർ, ചെറിയനാട് 0479-2350700 0479-2350700 ആലപ്പുഴ കൊല്ലങ്കടവ് പി ഒ- 690509
സബ് രജിസ്ട്രാർ, ചേപ്പാട് സബ് രജിസ്ട്രാർ, ചേപ്പാട് 0479-2404798 0479-2404798 നങ്ങാർക്കുളങ്ങര പിഒ, ആലപ്പുഴ - 690573
സബ് രജിസ്ട്രാർ, ചെങ്ങന്നൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ, ചെങ്ങന്നൂർ 0479-2453151 0479-2453151 ചെങ്ങന്നൂർ പി.ഒ, ആലപ്പുഴ- 689121
സബ് രജിസ്ട്രാർ, ഭരണിക്കാവ് സബ് രജിസ്ട്രാർ, ഭരണിക്കാവ് 0479-2453151 0479-2453151 കട്ടനം, പള്ളിക്കൽ പി.ഒ. ആലപ്പുഴ -690503
സബ് രജിസ്ട്രാർ, അമ്പലപ്പുഴ സബ് രജിസ്ട്രാർ, അമ്പലപ്പുഴ 0477-2251950 0477-2251950 കച്ചേരിമുക്ക്, അമ്പലപ്പുഴ പി.ഒ, ആലപ്പുഴ 688561
സബ് രജിസ്ട്രാർ, ആലപ്പുഴ സബ് രജിസ്ട്രാർ, ആലപ്പുഴ 0477-2251950 0477-2251950 ഇരുപ്പുപാലം പി.ഒ.,ആലപ്പുഴ-688001