ക്ലോസ്

രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
സബ് രജിസ്ട്രാർ, പുത്തനമ്പലം സബ് രജിസ്ട്രാർ, പുത്തനമ്പലം 0478-2584001 0478-2584001 വരണം പി.ഒ, ആലപ്പുഴ -688551
സബ് രജിസ്ട്രാർ, പുളിങ്കുന്ന് സബ് രജിസ്ട്രാർ, പുളിങ്കുന്ന് 0477-2707746 0477-2707746 മങ്കൊമ്പ് തെകെക്കര പി.ഒ., ആലപ്പുഴ -690107
സബ് രജിസ്ട്രാർ, പട്ടണക്കാട് സബ് രജിസ്ട്രാർ, പട്ടണക്കാട് 0478-2524281 0478-2524281 പട്ടണക്കാട് പി.ഒ, ആലപ്പുഴ -688531
സബ് രജിസ്ട്രാർ, പാനാവള്ളി സബ് രജിസ്ട്രാർ, പാനാവള്ളി 0478-2524281 0478-2524281 പൂച്ചക്കൽ പി.ഒ., ആലപ്പുഴ -680552
സബ് രജിസ്ട്രാർ, നൂറനാട് സബ് രജിസ്ട്രാർ, നൂറനാട് 0479-2386910 0479-2386910 നൂറനാട് പി.ഒ., ആലപ്പുഴ - 690504
സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാവേലിക്കര സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാവേലിക്കര 0479-2616934 0479-2616934 മാവേലിക്കര പി.ഒ, ആലപ്പുഴ -690101-690101
സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാരാരിക്കുളം സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാരാരിക്കുളം 0478-2863990 0478-2863990 ആലപ്പുഴ, കലവൂർ പി.ഒ- 688522
സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാന്നാർ സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാന്നാർ 0479-2310011 0479-2310011 എരമതുര്‍ പി.ഒ., ആലപ്പുഴ - 689622
സബ് രജിസ്ട്രാർ, കുത്തിയതോട് സബ് രജിസ്ട്രാർ, കുത്തിയതോട് 0478-2560039 0478-2560039 തുറവൂർ പി.ഒ, ആലപ്പുഴ -688532
സബ് രജിസ്ട്രാർ, കീരിക്കാട് സബ് രജിസ്ട്രാർ, കീരിക്കാട് 0479-2434875 0479-2434875 കീരിക്കാട് P.O.- 690678