ക്ലോസ്

എസ്.ടി.ഡിയും പിൻ കോഡുകളും

ആലപ്പുഴ എസ് ഡി സി എ (അമ്പലപ്പുഴ &കുട്ടനാട് താലൂക്ക്)
ക്രമ നമ്പര്‍; ടെലിഫോണ്‍ എക്ചേഞ്ച് എസ് റ്റി ഡി കോഡ് ക്രമനമ്പര്‍ ടെലിഫോണ്‍ എക്സ്ചേഞ്ച് എസ് റ്റി ഡി കോഡ്
1 ആലപ്പുഴ 0477 10 മുട്ടാര്‍ 0477
2 അമ്പലപ്പുഴ 0477 11 നെടുമുടി 0477
3 ചമ്പക്കുളം 0477 12 നീലംപേരൂര്‍ 0477
4 എടത്വാ 0477 13 പാതിരപ്പള്ളി 0477
5 കൈചുണ്ടി 0477 14 പുളിങ്കുന്ന് 0477
6 കൈനകരി 0477 15 പുന്നപ്ര 0477
7 കളര്‍കോട് 0477 16 തകഴി 0477
8 കാവാലം 0477 17 തോട്ടപ്പള്ളി 0477
9 ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് 0477 18 വെളിയനാട് 0477
ചേര്‍ത്തല എസ് ഡി സി എ (ചേര്‍ത്തല താലൂക്ക്) എസ് റ്റി ഡി കോട് 0478
ക്രമനമ്പര്&zwj ടെലിഫോണ്‍ എക്സചേഞ്ച് എസ് റ്റി ഡി കോഡ്
1 അരൂര്‍ 0478
2 അര്‍ത്തുങ്കല്‍ 0478
3 ചേര്‍ത്തല 0478
4 കുത്തിയതോട് 0478
5 മണ്ണഞ്ചേരി 0478
6 പള്ളിപ്പുറം 0478
7 പാണാവള്ളി 0478
8 പട്ടണക്കാട് 0478
9 പെരുംമ്പളം 0478
10 എസ് .എല്‍ പുരം 0478
11 തണ്ണീര്‍മുക്കം 0478
12 തൈക്കാട്ടുശേരി 0478
മാവേലിക്കര എസ് ഡി സി എ(മാവേലിക്കര,കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി & ചെങ്ങന്നൂര്‍ താലൂക്ക്)
ക്രമനമ്പര്‍ ടെലിഫോണ്‍ എക്സ്ചേഞ്ച് എസ് റ്റി ഡി കോഡ് ക്രമനമ്പര്‍ ടെലിഫോണ്‍ എക്സ്ചേഞ്ച് എസ് റ്റി ഡി കോഡ്
1 ആറാട്ടുപുഴ 0479 18 മാന്നാര്‍ 0479
 2 ബുദ്ധന്നൂര്‍ 0479 19 മാവേലിക്കര 0479
 3 ചെങ്ങന്നൂര്‍ 0479 20 മുളക്കുഴ 0479
 4 ചെന്നിത്തല 0479 21 മുതുകുളം 0479
 5 ചെറിയനാട് 0479 22 മുട്ടം 0479
 6 ചെട്ടികുളങ്ങര 0479 23 നൂറനാട് 0479
 7 ചുനക്കര 0479 24 പാലമേല്‍ 0479
 8 ഇടപ്പോണ്‍ 0479 25 പള്ളിപ്പാട് 0479
 9 ഹരിപ്പാട് 0479 26 പത്തിയൂര്‍ 0479
 10 കാരാക്കാട് 0479 27 പുല്ലുകുളങ്ങര 0479
 11 കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി 0479 28 താമരക്കുളം 0479
 12 കരുവാറ്റ 0479 29 തെക്കേക്കര 0479
 13 കറ്റാനം 0479 30 തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ 0479
 14 കായംകുളം 0479 31 ത്യക്കുന്നപ്പുഴ 0479
 15 കൊല്ലക്കടവ് 0479 32 വള്ളിക്കുന്നം 0479
 16 ക്യഷ്ണപ്പുരം 0479 33 വീയപ്പുരം 0479
 17 മങ്കന്‍കുഴി 0479 34 വെന്‍മോയ് 0479
പോസ്റ്റോഫീസുകളും പിൻകോടും അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തിൽ
ക്രമ നമ്പര്‍ പോസ്റ്റോഫീസിന്റെ പേര് പിന്‍കോഡ് ക്രമനമ്പര്‍ പോസ്റ്റോഫീസിന്റെ പേര് പിന്‍കോഡ്
1 ആലപ്പുഴ H.O , വഴിച്ചേരി വാര്‍ഡ്,ആലപ്പുഴ(പടിഞ്ഞാറ്‍) 688 001 150 മലക്കര 689 532
2 ആലപ്പുഴ ബസാര്‍ 688 012 151 മല്ലപ്പുഴശേരി 689 533
3 ആലപ്പുഴ കളക്ടേറ്റ് NDSO 688 001 152 മാപ്ര 689 508
4 ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ആശുപത്രി 688 001 153 മണപ്പുറംEDSO 688 558
5 ആലപ്പുഴ ഇരുമ്പുപാലം 688 001 154 മംഗളം 690 515
6 ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല്‍ ആശുപത്രി 688 005 155 മങ്കുങ്കുഴി 690 558
7 ആലപ്പുഴ മുല്ലക്കല്‍ NS 688 010 156 മണ്ണഞ്ചേരി 688 538
8 ആലപ്പുഴ നോര്‍ത്ത് 688 007 157 മാന്നാര്‍ 689 622
9 ആലരാമപുരം 690509 158 മണ്ണാറശാല 690 550
10 അമ്പലപ്പുഴ 688 561 159 മാരാമണ്‍ 689 549
11 അമ്പലപ്പുഴ ഈസ്റ്റ് EDSO 688 561 160 മാരാരിക്കുളംനോര്‍ത്ത് 688 549
12 അന്ധകാരനാഴി 688 531 161 മരുത്തോര്‍വട്ടംEDSO 688 545
13 അങ്ങാടിക്കല്‍ ചെങ്ങന്നൂര്‍ 689 122 162 മാവേലിക്കരCourt 690 101
14 ആറന്‍മുള 689 533 163 മാവേലിക്കര കട്ചേരി 690 101
15 ആറാട്ടുപുഴEDSO 689 123 164 മായിത്തര മാര്‍ക്കറ്റ് 688 539
16 ആറാട്ടുപുഴ 690 565 165 മേല്‍പടം 689 627
17 ആറാട്ടുപുഴത്യക്കുന്നപ്പുഴ 690 515 166 മോന്‍കൊമ്പ് 688 502
18 അരീക്കര-മുലക്കുഴ 689 505 167 മോന്‍കൊമ്പ്തെക്കേക്കര 688 503
19 അര്‍നൂട്ടി മംഗലം തഴക്കര 690 102 168 മുഹമ്മ 688 525
20 അരൂക്കുറ്റി 688 534 169 മുലക്കുഴ 689 505
21 അരൂര്‍ 688 534 170 മുണ്ടമല 689 543
22 അര്‍ത്തുങ്കല്‍ 688 530 171 മുതുകുളം 690 560
23 ആര്യാട് നോര്‍ത്ത് EDSO 688 542 172 മുതുകുളം സൗത്ത് 690 506
24 അതികാട്ടുകുളങ്ങര നൂറനാട് 690 504 173 മുട്ടത്തിപ്പറമ്പ് EDSO 688 527
25 അവല്‍ക്കുന്ന് 688 006 174 മുട്ടം 690 511
26 അയപ്പറമ്പ് കരുവാറ്റ 689 515 175 മുട്ടുമോന്‍ 689 547
27 അയിരൂര്‍(കോഴ) 689 612 176 നടുവത്തുംകരEDSO 688 559
28 അയിരൂര്‍ സൗത്ത് 689 611 177 നടുവട്ടം 690 512
29 അഴീക്കല്‍തുറ-പ്രയാര്‍ 690 547 178 നാല്‍കാലിക്കല്‍ EDSO 689 533
30 ഭരണിക്കാവ് 690 541 179 നങ്ങ്യാര്‍കുളങ്ങര 690 513
31 ചമ്പക്കുളം 688 505 180 നാരാകതനി 689 544
32 ചമ്പക്കുളം ഈസ്റ്റ്‌ EDSO 688 505 181 നരകതാര 688 506
33 ചന്തിരൂര്‍EDSO 688 547 182 നെടുമുടിEDSO 688 508
34 ചാരുമൂട് 690 505 183 നെടുവാരന്‍കോട് 689 508
35 ചതുര്‍ത്യകരി EDSO 688 511 184 നീര്‍വിളകം 689 122
36 ചമ്പക്കുളം 688 505 185 ഞാകനാല്‍ 690 533
37 ചെങ്ങന്നൂര്‍ HO 689 121 186 നൂറനാട് 690 504
38 ചെങ്ങന്നൂര്‍ 689 121 187 നൂറനാട് സാനൊറ്റോറിയം 690 571
39 ചേന്നംകരി കൈനകരി 688 501 188 ഒളകേട്ടിയമ്പലം 690 510
40 ചേന്നംകരി ഈസ്റ്റ് 688 506 189 ഒളവയ്പ്പ് EDSO 688 526
41 ചെന്നിത്തല 690 105 190 ഒതറ 689 546
42 ചെന്നിത്തല സൗത്ത് 690 105 191 ഒതറ പടിഞ്ഞാര്‍ 689 551
43 ചേപ്പാട് 690 507 192 പടനിലം 690 529
44 ചെറിയനാട് 689 511 193 പാടുതോട് 689 544
45 ചേര്‍ത്തല സൗത്ത് 688 524 194 പല്ലന 690 515
46 ചേര്‍ത്തല കട്ചേരിND 688 552 195 പല്ലാരിമംഗലം 690 107
47 ചേര്‍ത്തല സൗത്ത്EDSO 688552 196 പള്ളിക്കല്‍ 690 563
48 ചെറുകര കുട്ടനാട് 688 506 197 പള്ളിക്കല്‍ നടുവിലെ മുറി 690 503
49 ചെറുകോല്‍ 690 104 198 പള്ളിക്കല്‍ നൂറനാട് 690 504
50 ചെറുതന 690 563 199 പള്ളിപ്പുറം 688 541
51 ചേതി EDSO 688 530 200 പള്ളിത്തോട്EDSO 688 584
52 ചെട്ടികുളങ്ങര 690 106 201 പാണാവള്ളിEDSO 688 566
53 ചിങ്ങോലി 690 532 202 പാണയില്‍ 690 504
54 ചിറയക്കോം-തകഴിEDSO 688 562 203 പാണ്ടനാട് 689 506
55 ചിറയിറമ്പ് മാരാമണ്‍ 689 549 204 പാണ്ടനാട് നോര്‍ത്ത് 689 124
56 ചുനക്കര 690 534 205 പാണ്ടി 690 517
57 ചുങ്കം 688011 206 പറയകാട് EDSO 688 540
58 എടനാട് 689 123 207 പാതിരപള്ളി 688 521
59 എടാപ്പവൂര്‍ 689 614 208 പതിയൂര്‍ 690 552
60 എടയാറന്‍മുള 689 532 209 പട്ടണക്കാട് 688 531
61 എടയാറന്‍മുള West 689 532 210 പട്ടോളി മാര്‍ക്കറ്റ് 690 531
62 എണ്ണക്കാട് 689 624 211 പാട്ടൂര്‍ 690 529
63 ഇറമാത്തൂര്‍ 689 622 212 പാവുകര 689 622
64 എരമല്ലൂര്‍ 688537 213 പായിപ്പാട് 690 556
65 ഇരവിപേരൂര്‍ 689 542 214 പഴവീട് 688 009
66 ഇരവിപേരൂര്‍ ഈസ്റ്റ് 689 542 215 പെല 690 103
67 ഇറഴ നോര്‍ത്ത് ചെട്ടിക്കുളങ്ങര 690 106 216 പെരിങ്ങാല 689 505
68 ഇറഴ സൗത്ത് 690 106 217 പെരിങ്ങാലിപുരം 689 624
69 ഇറഴ 690 516 218 പെരിശേരിEDSO 689 121
70 ഇറുവക്കാട് 689 532 219 പെരുംമ്പളം 688 570
71 ഇറുവ 690 564 220 പെരുംങ്ങല 690 559
72 ഏവൂര്‍ 690 553 221 പിരളശേരി 689 122
73 ഇഴക്കടവ് 690 104 222 പൊള്ളത്തം EDSO 688 567
74 എഴുപുന്നEDSO 688 548 223 പൊങ്ങം EDSO 688 512
75 എഴുപുന്ന EDSO 688 550  224  പൊന്നാട്  688 538
76 ഗോവിന്ദമുട്ടം-പുതുപ്പള്ളി 690 527  225  പൂച്ചാക്കല്‍  688 526
77 ഹരിപ്പാട് 690 514  226  പൂവത്തൂര്‍  689 531
78 ഇല്ലിച്ചിറ അമ്പലപ്പുഴ 688 561  227  പുളിങ്കുന്ന്  688 504
79 ഇള്ളിപ്പകുളം 690 503  228  പുലിയൂര്‍  689 510
80 ഇറമല്ലൂൂര്‍ 688 537  229  പുല്ലാട്  689 548
81 കടക്കരപ്പള്ളി 688 529  230  പുള്ളങ്ങാടി  688 505
82 കടപ്ര-കുമ്പനാട്EDSO 689 547  231  പുള്ളിക്കനക്  690 537
83 കടുവിനാല്‍ 690 501  232  പുന്നക്കുന്നത്തുശേരി  688 504
84 കൈനകരി 688 501  233  പുന്നക്കുന്നത്തുശേരി സൗത്ത്  688 504
85 കൈനകരി ഈസ്റ് 688 501  234  പുന്നമൂട്  690 101
86 കൈതക്കോടി 689 614  235  പുന്നപ്ര  688 004
87 കക്കാഴം 688 005  236  പുന്നപ്ര നോര്‍ത്ത്  688 004
88 കക്കാഴം-ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് 688 005  237  പുന്തലEDSO  689 503
89 കളവംകോടം EDSO 688 586  238  പുറക്കാട് EDSO  690 551
90 കലവൂര്‍ 688 522  239  പുരമാട്ടം  689 543
91 കാളിശേരി 689 124  240  പുത്തന്‍കാവ്  689 123
92 കല്ലുമല 690 110  241  പുത്തന്‍ചന്ത-മാവേലിക്കര  690 501
93 കണ്ടല്ലൂര്‍ 690 535  242  പുതിയകാവ്  690 101
94 കണ്ടിയൂര്‍ തട്ടാറമ്പലം 690 103  243  പുതിയവിള  690 531
95 കണിച്ചുകുളങ്ങര 680 544  244  പുതുപ്പള്ളി  690 527
96 കണിയക്കാട്EDSO 678 616  245  സനാതനപുരം  688 003
97 കഞ്ഞിപ്പാടം-ആലപ്പി മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് 688 005  246  സേതുലക്ഷ്മിപുരം  688 523
98 കാഞ്ഞിരംചിറ 688 007  247  ശ്രീനാരായണപുരം  688 582
99 കണ്ണാടി -EDSO 688 507  248  തടിയൂര്‍  689 545
100 കണ്ണാടി പുളിങ്കുന്ന് 688 507  249  തൈക്കല്‍ EDSO  688 554
101 കണ്ണമംഗലം-മാവേലിക്കര 690 106  250  തകഴി  688 562
102 കണ്ണാനംകുഴി 690 505  251  താമല്ലക്കല്‍ നോര്‍ത്ത്  690 514
103 കണ്ണങ്കര EDSO 688 527  252  താമല്ലക്കെ  690 549
104 കപ്പില്‍ ഈസ്റ്റ് 690 533  253  താമരക്കുളം  690 530
105 കാരാക്കാട് 689504  254  തണ്ണീര്‍മുക്കം  688 527
106 കരീലകുളങ്ങര 690 572  255  തത്തമ്പള്ളി  688 013
107 കരിയംപ്ലാവ് 689 615  256  തട്ടാരമ്പലം  690 103
108 കരിക്കാട് EDSO 688 527  257  തഴക്കര  690 102
109 കരിപ്പുഴ 690 109  258  തെക്കേക്കര  690 107
110 കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി 690 516  259  തേക്കുങ്കല്‍  689 614
111 കരുമാടി EDSO 688 564  260  തിയോടിക്കല്‍  689 613
112 കരുവാറ്റ 690 517  261  തിരുമലഭാഗം  688 540
113 കറ്റാനം 690 503  262  തിരുനല്ലൂര്‍EDSO  688 557
114 കാട്ടൂര്‍-കലവൂര്‍EDSO 2258270  263  തിരുവമ്പാടി  688 002
115 കാവാലം 688 506  264  തോണ്ടന്‍കുളങ്ങര ND  688 013
116 കാവാലം നോര്‍ത്ത് 688 506  265  തോന്നക്കാട്  689 511
117 കാവാലം പടിഞ്ഞാറ്‍ 688 506  266  തോട്ടപ്പള്ളി  688 563
118 കാവുംഗബയാര്‍ 689 543  267  തോട്ടുവതല  688 501
119 കായല്‍പുരം 688 504  268  തുമ്പോളി  688 008
120 കായംകുളം 690 502  269  തുറവൂര്‍  688 532
121 കീരിക്കാട് 690 508  270  തുറവൂര്‍ സൗത്ത് EDSO- ND  688 532
122 കേളമംഗലം 688 562  271  തൈക്കാട്ടുശേരി  688 528
123 കൊച്ചുരാമപുരം EDSO 688 556  272  ത്യച്ചാറ്റുകുളം EDSO  688 581
124 കോടുകുലഞ്ഞി 689 508  273  ത്യക്കുന്നപ്പുഴ  690 515
125 കോയിപ്പുറം 689 531  274  ത്യപ്പെരുംതുറ  690 105
126 കോക്കോതമംഗലംEDSO 688 583  275  വാടക്കല്‍  688 003
127 കോമളപുരം 688 006  276  വടുതലജെട്ടി EDSO  688 535
128 കോമല്ലൂര്‍ 690 505  277  വാളക്കുഴി  689 544
129 കോമ്മാടി വാര്‍ഡ് 688 007  278  വളമംഗലം EDSO  688 532
130 കോട്ടനാട് 689 615  279  വലിയകുളങ്ങര  690 104
131 കോട്ടന്‍കുളങ്ങര 688 006  280  വലിയഴീക്കല്‍  690 535
132 കോട്ടത്തൂര്‍ 689 614  281  വലിയപറമ്പ്  690 566
133 കോഴുവള്ളൂര്‍ 689 521  282  വള്ളിക്കുന്നം  690 501
134 ക്യഷ്ണപ്പുരം 690 533  283  വാരനാട് EDSO  688 543
135 കുഡസനാട് 689 512  284  വാരണം  688 555
136 കുമാരപ്പുരം 690 548  285  വരയന്നൂര്‍ EDSO  689 552
137 കുമ്പനാട് 689 547  286  വട്ടയല്‍EDSO- ND  688 002
138 കുന്നം 690 108  287  വയലാര്‍  688 536
139 കുന്നുമ്മ-തകഴിEDSO 688 562  288  വാഴര്‍മംഗലംEDSO  689 125
140 കുപ്പപ്പുറം 688 011  289  വീയപുരം  690 514
141 കുരുവാങ്കുഴി 689 548  290  വെള്ളയില്‍  689 613
142 കുരിയന്നൂര്‍ 689 550  291  വെള്ളിയാറ  689 612
143 കുരിച്ചിമുട്ടം 689 632  292  വേമ്പനാട് കായല്‍  688 006
144 കുറുംകഴമ്പകം EDSO 689 548  293  വെണ്‍മോയ്  689 509
145 കുറുപ്പന്‍കുളങ്ങരEDSO 688 539  294  വെണ്ണിക്കുളം  689 544
146 കുത്തിയതോട് 688 533  295  വെട്ടക്കല്‍ EDSO  688 587
147 കുട്ടമംഗലം 688 501  296  വെട്ടിയാര്‍  690 557
148 മഠത്തുംഭാഗംനോര്‍ത്ത് 689 543  297  വെട്ടിയാര്‍ EDSO 690 557
149 മഹാദേവേക്കാട് 690 555  298  വ്യാസംഭാഗം 688 505