ക്ലോസ്

വളങ്ങളുടെ ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ – ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാകളക്ടര്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു

പ്രസിദ്ധീകരണ തീയതി : 13/03/2018
ജില്ലാ കളക്ടര്‍ രാസവളത്തിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു