ക്ലോസ്

വോട്ടര്‍ രജിസ്ട്രേഷൻ

  • വോട്ടര്‍  രജിസ്ട്രേഷനായി ഇലക്ഷന്‍ കമ്മിഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ യുടെ നാഷണല്‍ വോട്ടര്‍സ് സര്‍വ്വീസ്  പോര്‍ട്ടല്‍  സന്ദര്‍ശിക്കുക

സന്ദർശിക്കുക: http://www.nvsp.in/

ആലപ്പുഴ

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഭാഗം,ഒന്നാം നില, കലക്ട്രേറ്റ്‌, ആലപ്പുഴ
സ്ഥലം : കലക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ | നഗരം : ആലപ്പുഴ | പിന്‍ കോഡ് : 688001
മൊബൈല്‍ : 8547610045 | ഇ-മെയില്‍ : edcalp[at]gmail[dot]com