ക്ലോസ്

ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്‍

വൈദ്യുതി ബില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അടക്കുവാനും, മറ്റു വിവരങ്ങള്‍ക്കും കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിന്റെ  വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക:

സന്ദർശിക്കുക: https://wss.kseb.in/selfservices/

കെ.എസ്.ഇ.ബി, ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍ ആലപ്പുഴ

കെ.എസ്.ഇ.ബി, ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍ , ആലപ്പുഴ, പവര്‍ ഹൌസ് കെട്ടിടം,ആലപ്പുഴ പിന്‍ .688007
സ്ഥലം : കെ.എസ്.ഇ.ബി ഓഫീസ് | നഗരം : ആലപ്പുഴ | പിന്‍ കോഡ് : 688007
ഫോണ്‍ : 4772242437 | മൊബൈല്‍ : 9446008284 | ഇ-മെയില്‍ : eealpy[at]gmail[dot]com