ക്ലോസ്

സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികള്‍

തീയതി : 01/06/2018 - 31/03/2019 | മേഖല: ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍

ഒന്നാം സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് മുതല്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം വരെ പഠിക്കുന്ന വികലാംഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌

അര്‍ഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

വാര്‍ഷിക കുടുംബവരുമാനം 36000 രൂപയില്‍ കവിയാത്തവരും മുന്‍ വാര്‍ഷികപരീക്ഷയില്‍ 40% കുറയാതെ മാര്‍ക്ക് ലഭിച്ചവരുമായ വികലാംഗ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഈ സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്.

നാഷണൽ ഹാൻഡിക്യാപ്പ്ഡ് ഫിനാൻസ് ആന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്‍ പോർട്ടൽ http://www.nhfdc.nic.in/ ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക

ഗുണഭോക്താവ്:

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍

ആനുകൂല്യങ്ങള്‍:

സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്