ക്ലോസ്

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ – കൊമ്മാടി ശാഖ

കൊമ്മാടി , പിബി നമ്പര്‍ 1, 688008

ഇ-മെയില്‍ : sbikommady[at]sify[dot]com
ഫോണ്‍ : 2244472