ക്ലോസ്

സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം – ശവക്കോട്ട പാലം & കൊമ്മാടി പാലം – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം – ശവക്കോട്ട പാലം & കൊമ്മാടി പാലം – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം – ശവക്കോട്ട പാലം & കൊമ്മാടി പാലം – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 28/02/2020 കാണുക (4 MB)