ക്ലോസ്

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കുട്ടനാട് താലൂക്ക് – പടഹാരം പാലം നിർമാണം – SIA പഠന റിപ്പോർട്ട്

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കുട്ടനാട് താലൂക്ക് – പടഹാരം പാലം നിർമാണം – SIA പഠന റിപ്പോർട്ട്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കുട്ടനാട് താലൂക്ക് – പടഹാരം പാലം നിർമാണം – SIA പഠന റിപ്പോർട്ട് 20/02/2020 കാണുക (6 MB)