ക്ലോസ്

ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം – പള്ളാത്തുരുത്തി – കൈനകരി പാലത്തിനു വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ്

ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം – പള്ളാത്തുരുത്തി – കൈനകരി പാലത്തിനു വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം – പള്ളാത്തുരുത്തി – കൈനകരി പാലത്തിനു വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് 10/07/2020 കാണുക (301 KB)