ക്ലോസ്

ജില്ലയിലെ ടിപ്പർ ലോറികളുടെയും ടിപ്പിംഗ് മെക്കാനിസംഉപയോഗിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെയും ഗതാഗത സമയത്തില്‍ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയുള്ള ഗസറ്റ് വിന്ജ്യാപനം

ജില്ലയിലെ ടിപ്പർ ലോറികളുടെയും ടിപ്പിംഗ് മെക്കാനിസംഉപയോഗിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെയും ഗതാഗത സമയത്തില്‍ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയുള്ള ഗസറ്റ് വിന്ജ്യാപനം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ജില്ലയിലെ ടിപ്പർ ലോറികളുടെയും ടിപ്പിംഗ് മെക്കാനിസംഉപയോഗിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെയും ഗതാഗത സമയത്തില്‍ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയുള്ള ഗസറ്റ് വിന്ജ്യാപനം 30/06/2020 കാണുക (556 KB)