ക്ലോസ്

വെള്ളപ്പൊക്കം

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

വെള്ളപ്പൊക്കം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞവരുടെ ലിസ്റ്റ് – കാർത്തികപ്പള്ളി 07/09/2019 കാണുക (2 MB)
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞവരുടെ ലിസ്റ്റ്- മാവേലിക്കര 07/09/2019 കാണുക (828 KB)
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞവരുടെ ലിസ്റ്റ്-അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക് 07/09/2019 കാണുക (1 MB)
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞവരുടെ ലിസ്റ്റ് -ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്ക് 07/09/2019 കാണുക (2 MB)
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞവരുടെ ലിസ്റ്റ് – കുട്ടനാട് 06/09/2019 കാണുക (48 KB)
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞവരുടെ ലിസ്റ്റ് – ചേർത്തല 06/09/2019 കാണുക (226 KB)
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞവരുടെ ലിസ്റ്റ് – ചേർത്തല 03/09/2019 കാണുക (242 KB)
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞവരുടെ ലിസ്റ്റ്-ജി എച് എസ് ആയാപറമ്പ് 30/08/2019 കാണുക (36 KB)
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞവരുടെ ലിസ്റ്റ്-നടുവട്ടം വി എച് എസ് എസ് 30/08/2019 കാണുക (381 KB)
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞവരുടെ ലിസ്റ്റ് – പത്തിയൂർ 30/08/2019 കാണുക (245 KB)