ക്ലോസ്

ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറുടെ നിർദ്ദേശം

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറുടെ നിർദ്ദേശം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ലാൻഡ് അക്വിസിയേഷൻ റഫറൻസ് കേസുകൾ ഇ – ഫയലിംഗ് ആയി സമർപ്പിക്കുന്നത് – നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് – സംബന്ധിച്ചു 26/09/2022 കാണുക (452 KB)