ക്ലോസ്

രണ്ടാംഘട്ടം - നിയമന ഉത്തരവുകൾ

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ടം - നിയമന ഉത്തരവുകൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
മാവേലിക്കര താലൂക്ക് 08/04/2024 കാണുക (5 MB)
കുട്ടനാട് താലൂക്ക് 08/04/2024 കാണുക (3 MB)
കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്ക് 08/04/2024 കാണുക (6 MB)
ചേർത്തല താലൂക്ക് 08/04/2024 കാണുക (7 MB)
ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്ക് 08/04/2024 കാണുക (3 MB)
അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക് 08/04/2024 കാണുക (7 MB)