ക്ലോസ്

മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ജില്ലാ പരിസ്ഥിതി മാതൃക 10/03/2022 കാണുക (1 MB)
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി നടത്തിയ സംരംഭങ്ങൾ 10/03/2022 കാണുക (2 MB)
ഹൗസ് ബോട്ട് മേഖലയിൽ നടത്തിയ മാലിന്യ നിർമാർജന സംരംഭങ്ങൾ 10/03/2022 കാണുക (1 MB)
ആലപ്പുഴ T D, മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മാലിന്യ സംസ്കാരണത്തിനായി കൈയ്ക്കൊണ്ട നടപടികൾ 10/03/2022 കാണുക (2 MB)
ജില്ലയിലെ വിവിധ ആഘോഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യപ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി കൈയ്ക്കൊണ്ട നടപടികൾ 10/03/2022 കാണുക (537 KB)
സെപ്റ്റേജ് മാലിന്യ നിർമാർജ്ജന സംരംഭങ്ങൾ 10/03/2022 കാണുക (3 MB)
പ്രളയ ബാധിത മേഖലകളിൽ നടത്തിയ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 10/03/2022 കാണുക (437 KB)
വിവിധ ജലാശയങ്ങളിൽ നടത്തിയ പുനരുജ്ജീവനപ്രവത്തനങ്ങൾ 10/03/2022 കാണുക (1 MB)
ബയോ മെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് നിർമാർജ്ജന സംരംഭങ്ങൾ 10/03/2022 കാണുക (375 KB)
ഇ – വേസ്റ്റ് ശേഖരണവും നിർമാർജ്ജനവും 10/03/2022 കാണുക (1 MB)