ക്ലോസ്

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
മുട്ടേൽ പാലം നിർമ്മാണം – ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 01/04/2024 കാണുക (168 KB)
കോയിക്കൽപടി പാലം നിർമ്മാണം – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 01/04/2024 കാണുക (100 KB)
കോയിക്കൽപടി പാലം നിർമ്മാണം – എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 01/04/2024 കാണുക (349 KB)
പുളിങ്കുന്ന് പാലം & അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം – ഫോം 2 നോട്ടീസ് 18/03/2024 കാണുക (638 KB)
ചെങ്ങന്നൂർ ബൈപാസ് നിർമ്മാണം – എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 15/03/2024 കാണുക (7 MB)
പുളിങ്കുന്ന് പാലം നിർമ്മാണം – ഫോം നമ്പർ – 10 – തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം. 06/03/2024 കാണുക (89 KB)
ഹരിപ്പാട് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ വഴി വികസനം – എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 04/03/2024 കാണുക (1 MB)
ഹരിപ്പാട് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ വഴി വികസനം – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 04/03/2024 കാണുക (98 KB)
ചെങ്ങന്നൂർ കോട്ടക്കൽക്കടവ് പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം – ഫോം നമ്പർ 4(1) – വിജ്ഞാപനം. 29/02/2024 കാണുക (107 KB)
അഞ്ചുതുരുത്ത് പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം ആർ & ആർ പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ചത് – ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറുടെ നടപടിക്രമം. 29/02/2024 കാണുക (125 KB)