ക്ലോസ്

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഗോവേന്ദാ പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ അന്തിമ പഠന റിപ്പോർട്ട്. 30/11/2023 കാണുക (1 MB)
മങ്കൊമ്പ് ഫ്ലൈഓവർ നിർമ്മാണം ഫോം നമ്പർ 4 വിജ്ഞാപനം. 30/11/2023 കാണുക (96 KB)
പുളിങ്കുന്ന് പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം പുനരധിവാസ പാക്കേജ് ലാൻഡ് റെവന്യൂ കമ്മീഷണറുടെ നടപടിക്രമം. 28/11/2023 കാണുക (107 KB)
കന്നിട്ടപ്പറമ്പ് (GPM) പാലം & അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മാണം – പ്രാരംഭ വിജ്ഞാപനം – ഫോം നമ്പർ 7. 28/11/2023 കാണുക (155 KB)
കന്നിശ്ശക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം – കരട് പുനരധിവാസ പാക്കേജ് ഫോം നമ്പർ 9 25/11/2023 കാണുക (1 MB)
കായംകുളം – ഓച്ചിറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ റെയിൽവേ മേൽപാലം നിർമ്മാണം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ – വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്. 25/11/2023 കാണുക (48 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (537 KB)
തീരദേശ ഹൈവേ വികസനം വലിയഴീക്കൽ – തൊട്ടപ്പളി – ഫോം നമ്പർ 4 25/11/2023 കാണുക (84 KB)
കല്ലുമല റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം – ഫോം നമ്പർ 10 പ്രഖ്യാപനം. 25/11/2023 കാണുക (156 KB)
മുട്ടേൽ പാലവും അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മാണവും – എല്‍. ആര്‍. സി. നടപടിക്രമം 23/11/2023 കാണുക (96 KB)
കെ.സി. പാലം പുനരധിവാസ പാക്കേജ് – നോട്ടീസ് -ഫോം നമ്പർ 9 22/11/2023 കാണുക (61 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (86 KB)