ക്ലോസ്

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ചേപ്പാട്-കായംകുളം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം പ്രാരംഭാവിജ്ഞാപനം 21/03/2023 കാണുക (3 MB)
കാണീശകടവ് പാലം നിർമ്മാണം ഫോം-4 21/03/2023 കാണുക (1 MB)
കല്ലുമല റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം – പ്രാരംഭ വിജ്ഞാപനം 16/03/2023 കാണുക (3 MB)
ചാലേച്ചിറ പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം അറിയിപ്പ്-ഫോം 4 14/03/2023 കാണുക (148 KB)
വാലിൽ കോളനയിലേക്കുള്ള വഴി വികസനം – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 10/03/2023 കാണുക (163 KB)
ചാത്തങ്കരി കോൺകോർഡ് പാലം – ഫോം 7 07/03/2023 കാണുക (194 KB)
ശാർങ്ങക്കാവ് പാലം-ഫോം 4 അറിയിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ 07/03/2023 കാണുക (234 KB)
ചക്കുളത്തുകാവ് പാലം നിർമ്മാണം – ഫോറം നമ്പർ 4 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 06/03/2023 കാണുക (983 KB)
കൈപ്പാലക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം – ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 04/03/2023 കാണുക (181 KB)
കുത്തിയതോട് പാലം നിർമ്മാണം – ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 04/03/2023 കാണുക (193 KB)