ക്ലോസ്

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കിടങ്ങറ 33 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം – ഫോം 10 01/12/2022 കാണുക (165 KB)
കാവാലം തട്ടാശ്ശേരിപാലം നിർമ്മാണം – രണ്ടാഘട്ടം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘത പഠന റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ജില്ലാതല വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാര്ശയിന്മേൽ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നത് – ഉത്തരവാകുന്നത് . 30/11/2022 കാണുക (1 MB)
പല്ലന – കുമാരകോടി പാലത്തിലേക്കുള്ള സർവീസ് റോഡ് നിർമ്മാണം 29/11/2022 കാണുക (1 MB)
റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം എൽ സി നം.28 – ഫോറം നം.൪ വിജ്ഞാപനം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്. 23/11/2022 കാണുക (1 MB)
ഫോറം നമ്പർ 4 – വയലാർ ജംഗ്‌ഷൻ മുതൽ പള്ളിപ്പുറം ഇൻഫോപാർക്ക് വരെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണം 23/11/2022 കാണുക (614 KB)
ഫോറം നം 4 – നങ്ങ്യർകുളങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം 22/11/2022 കാണുക (2 MB)
പുളിങ്കുന്ന് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം 21/11/2022 കാണുക (492 KB)
കൈനകരി മുട്ടേൽ പാലം നിർമ്മാണം 18/11/2022 കാണുക (3 MB)
അമ്പലപ്പുഴ-ഹരിപ്പാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം – ഫോം നമ്പർ 7 15/11/2022 കാണുക (3 MB)
പെരുമ്പളം പാലം നിർമ്മാണം – ഫോം 10 ഗസറ്റ് 15/11/2022 കാണുക (246 KB)