ക്ലോസ്

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
തോട്ടപ്പള്ളി നാലുചിറ പാലം അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം 18/05/2022 കാണുക (1 MB)
ജില്ലാ കോടതി പാലം പുനർ നിർമ്മാണം 13/05/2022 കാണുക (84 KB)
പെരുമ്പളം പാലം നിർമ്മാണം 13/05/2022 കാണുക (650 KB)
കാവാലം 110 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ 26/04/2022 കാണുക (729 KB)
കിടങ്ങറ 33 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ 19/04/2022 കാണുക (764 KB)
വാക്കയിൽ പാലം നിർമ്മാണം 18/04/2022 കാണുക (387 KB)
ഫോം നമ്പർ 2 – ശവക്കോട്ട പാലത്തിന്റെ വീതികൂട്ടലും കൊമ്മാടിപ്പാലം പുതുക്കി നിർമ്മിക്കലും 11/04/2022 കാണുക (819 KB)
ഫോം 7 കൈനകരി പള്ളാത്തുരുത്തിപ്പാലം & അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മാണം 04/04/2022 കാണുക (226 KB)
വഴുവാടിക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം 25/03/2022 കാണുക (248 KB)
ഫോം 7 ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ – കൈപ്പാലക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം 25/03/2022 കാണുക (709 KB)