ക്ലോസ്

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
മുട്ടേൽ പാലം നിർമ്മാണം – ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 01/04/2024 കാണുക (168 KB)
പുളിങ്കുന്ന് പാലം നിർമ്മാണം – ഫോം നമ്പർ – 10 – തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം. 06/03/2024 കാണുക (89 KB)
ചെങ്ങന്നൂർ കോട്ടക്കൽക്കടവ് പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം – ഫോം നമ്പർ 4(1) – വിജ്ഞാപനം. 29/02/2024 കാണുക (107 KB)
തീരദേശ ഹൈവേ വികസനം – വലിയഴീക്കൽ – തോട്ടപ്പള്ളി -ഫോം നമ്പർ – 4 തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം. 19/02/2024 കാണുക (79 KB)
മനോരമ കാവല വികസനം – ഫോം നമ്പർ 10 – തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം. 29/01/2024 കാണുക (88 KB)
കാവാലം – തട്ടാശ്ശേരി പാലം നിർമ്മാണം രണ്ടാംഘട്ടം – ഫോം നമ്പർ 10 പ്രഖ്യാപനം. 15/01/2024 കാണുക (125 KB)
ചേർത്തല – മനോരമ കവല വികസനം – ഫോം നമ്പർ 10 – പ്രഖ്യാപനം 08/01/2024 കാണുക (146 KB)
കീച്ചേരിക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം – പ്രാരംഭ വിഞ്ജാപനം ഫോം നമ്പർ 7. 27/12/2023 കാണുക (392 KB)
കുമ്പളം-തുറവൂർ റെയിൽ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ – ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 26/12/2023 കാണുക (392 KB)
കുമ്പളം – തുറവൂർ റെയിൽവേപാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ – കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ വിജ്ഞാപനം. 13/12/2023 കാണുക (116 KB)