ക്ലോസ്

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
മഠത്തിൽകടവ് പാലം നിർമ്മാണം – ഫോം നമ്പർ 10 – പ്രഖ്യാപനം 04/07/2024 കാണുക (153 KB)
മാവേലിക്കര മിച്ചൽ ജംഗ്‌ഷൻ വികസനം 19(1) – വിജ്ഞാപനം 04/07/2024 കാണുക (79 KB)
പല്ലന കുമാരകോടി പാലം നിർമ്മാണം – 19(1) വിജ്ഞാപനം – കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു ഉത്തരവായത്. 03/07/2024 കാണുക (76 KB)
കാക്കാത്തുരുത് പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം 19(1)- കാലാവധി 6 മാസത്തേക്ക് കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ചു – വിജ്ഞാപനം 28/06/2024 കാണുക (79 KB)
മുട്ടേൽ പാലം നിർമ്മാണം – ഫോം നമ്പർ 10 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 27/05/2024 കാണുക (151 KB)
ഹരിപ്പാട് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ വഴി വികസനം – ഫോം നമ്പർ 7 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 27/05/2024 കാണുക (153 KB)
മുട്ടേൽ പാലം നിർമ്മാണം – ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 01/04/2024 കാണുക (168 KB)
പുളിങ്കുന്ന് പാലം നിർമ്മാണം – ഫോം നമ്പർ – 10 – തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം. 06/03/2024 കാണുക (89 KB)
ചെങ്ങന്നൂർ കോട്ടക്കൽക്കടവ് പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം – ഫോം നമ്പർ 4(1) – വിജ്ഞാപനം. 29/02/2024 കാണുക (107 KB)
തീരദേശ ഹൈവേ വികസനം – വലിയഴീക്കൽ – തോട്ടപ്പള്ളി -ഫോം നമ്പർ – 4 തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം. 19/02/2024 കാണുക (79 KB)