ക്ലോസ്

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കിടങ്ങറ 33 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ 19/04/2022 കാണുക (764 KB)
ഫോം നമ്പർ 2 – ശവക്കോട്ട പാലത്തിന്റെ വീതികൂട്ടലും കൊമ്മാടിപ്പാലം പുതുക്കി നിർമ്മിക്കലും 11/04/2022 കാണുക (819 KB)
ഫോം 7 കൈനകരി പള്ളാത്തുരുത്തിപ്പാലം & അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മാണം 04/04/2022 കാണുക (226 KB)
ഫോം 7 ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ – കൈപ്പാലക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം 25/03/2022 കാണുക (709 KB)
മൽസ്യഗന്ധി – വാടപ്പൊഴി പാലം – ഫോം 2 22/03/2022 കാണുക (500 KB)
പുനരധിവാസ പാക്കേജ് – പടഹാരം പാലം നോട്ടീസ് 21/03/2022 കാണുക (552 KB)
ശവക്കോട്ട പാലത്തിന്റെ വീതിക്കൂട്ടലും കൊമ്മാടി പാലം പുതുക്കി നിർമ്മിക്കുന്നതും – ഫോം നമ്പർ 10 21/03/2022 കാണുക (948 KB)
കുട്ടനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി – ഫോം 2 14/03/2022 കാണുക (391 KB)
തോട്ടപ്പള്ളി നാലുചിറ പാലം – നോട്ടീസ് 10/03/2022 കാണുക (404 KB)
ഫോം നമ്പർ 10 – കുട്ടനാട് താലൂക്ക് – കുടിവെള്ള പദ്ധതി 09/03/2022 കാണുക (855 KB)