ക്ലോസ്

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കുട്ടനാട് താലൂക് ചാലെച്ചിറ പാലം & അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മാണം ഫോം നമ്പർ 7 26/09/2023 കാണുക (171 KB)
ചെങ്ങന്നൂർ ബൈപാസ് നിർമ്മാണം ഫോം നമ്പർ 4 വിജ്ഞാപനം 21/09/2023 കാണുക (502 KB)
പുന്നമട നെഹ്രുട്രോഫി പാലം നിർമ്മാണം – ഫാറം നമ്പർ 10 15/09/2023 കാണുക (111 KB)
ജീമംഗലം പാലം & അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം – 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 15/09/2023 കാണുക (117 KB)
കൈനകരി പള്ളാത്തുരുത്തി പാലം നിർമ്മാണം ഫോം നമ്പർ- 10 പ്രഖ്യാപനം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നു 13/09/2023 കാണുക (111 KB)
അഞ്ചുതുരുത് പാലം നിർമ്മാണം – പ്രാരംഭ വിജ്ഞാപനം അന്തിമ തീരുമാനം സ്വീകരിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു. 11/09/2023 കാണുക (49 KB)
ഗോവേന്ദ പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം ഫോം നമ്പർ 4 08/09/2023 കാണുക (118 KB)
കാവാലം ടെക്നിക്കൽ സ്കൂൾ നിർമ്മാണം തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം 04/09/2023 കാണുക (77 KB)
ചേർത്തല താലൂക് – വയലാർ ജംഗ്‌ഷൻ മുതൽ പള്ളിപ്പുറം ഇന്ഫോപാര്ക് റോഡ്/പാലം നിർമ്മാണം പ്രാരംഭവിജ്ഞാപനം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് -ഫോം നമ്പർ 7 04/09/2023 കാണുക (4 MB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (87 KB)
കായംകുളം-ഓച്ചിറ LC- 42 റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം – ഫോറം നമ്പർ 4 വിജ്ഞാപനം 21/08/2023 കാണുക (129 KB)