ക്ലോസ്

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021 - രേഖകള്‍

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021 - രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021 – മീഡിയ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ടീം 05/03/2021 കാണുക (837 KB)
നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021 – ഒത്തു നോക്കുന്നതിനുള്ള പട്ടിക 04/03/2021 കാണുക (910 KB)
അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ 2021 – ആന്റി ഡീഫേസ്‌മെന്റ് 04/03/2021 കാണുക (70 KB)
അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ – ഫ്ലയിങ് സ്‌ക്വാഡ്സ് 04/03/2021 കാണുക (79 KB)