ക്ലോസ്

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021 - ക്വട്ടേഷനുകൾ

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021 - ക്വട്ടേഷനുകൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ക്യൂ ആർ കോഡ് സ്‌കാനർ വേണ്ടിയുള്ള ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു 19/04/2021 കാണുക (204 KB)
വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ പണി നടത്തുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു 04/03/2021 കാണുക (458 KB)
ക്വട്ടേഷൻ റദ്ദാക്കി 04/03/2021 കാണുക (273 KB)
വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പരിസരത്തും ഇലെക്ട്രിക്കൽ സാമഗ്രഹികൾ ഉപയോഗിച്ചു വയറിങ് നടത്തുന്നതിന് ക്വട്ടെഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു 04/03/2021 കാണുക (501 KB)
തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ജില്ലയിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സ്ട്രോങ്ങ് റൂം പരിസരങ്ങളിലും CCTV ക്യാമെറകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനു ക്വട്ടെഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു 23/02/2021 കാണുക (242 KB)
തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ജില്ലയിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനു ക്വട്ടെഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു 23/02/2021 കാണുക (240 KB)
തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സ്ട്രോങ്ങ് റൂം സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനു ക്വട്ടെഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു 23/02/2021 കാണുക (251 KB)
തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വിഡിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നതിനായി ക്വട്ടെഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു 23/02/2021 കാണുക (253 KB)
തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളിൽ ജിപിഎസ് സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനായി ക്വട്ടെഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു 23/02/2021 കാണുക (227 KB)