ക്ലോസ്

കരുതൽ

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

കരുതൽ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
സ്‌ക്വാഡ് പരിശോധനയും ബോധവത്ക്കരണ പ്രവര്ത്തിനങ്ങളും നടത്തി 08/10/2020 കാണുക (426 KB)
കരുതലോടെ തൊഴിലിടങ്ങൾ കളക്ടർ സന്ദർശിച്ചു 05/10/2020 കാണുക (413 KB)
ജാഗ്രത കുറയരുത് : ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 05/10/2020 കാണുക (410 KB)
കോവിഡിന്റെ കാലത്തു ഗാന്ധിജിയുടെ ശുചിത്വ ആശയങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയേറി 02/10/2020 കാണുക (423 KB)
വയോ മാസം 2020 01/10/2020 കാണുക (438 KB)
ഗാന്ധി ജയന്തി – ഗാന്ധി സ്‌മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ ഹാരാർപ്പണവും പുഷ്പാർച്ചനയും 01/10/2020 കാണുക (393 KB)
കരുതാം ആലപ്പുഴയെ – കോവിഡ് പ്രതിരോധ യജ്ഞത്തിന് തുടക്കമായി 01/10/2020 കാണുക (432 KB)