ക്ലോസ്

എൽ എ - വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എൽ എ - വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
എൻ.എച് പവർ ഹൗസ്‌ – മുതലക്കുറിച്ചിക്കൽ റോഡ് 25/08/2022 കാണുക (732 KB)
എൻ.എച്ഛ്.പാവറ്ഹൗസ് – മുതലകുറിച്ചിക്കൽ റോഡ് നിർമാണം – വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ റിപ്പോർട്ട് 29/07/2022 കാണുക (245 KB)
പുന്നമട – നെഹ്‌റുട്രോഫി പാലം – അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മാണ പദ്ധതി – വിദഗ്‌ദ്ധ സമിതിറിപ്പോർട്ട് 29/07/2022 കാണുക (247 KB)
മിച്ചൽ ജംഗ്ഷൻ റോഡ് വികസനം – മാവേലിക്കര വില്ലേജ് 24/06/2022 കാണുക (512 KB)
അമ്പലപ്പുഴ – ഹരിപ്പാട് റെയിവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണം 25/06/2022 കാണുക (1,022 KB)