ക്ലോസ്

എൽ എ - വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എൽ എ - വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കെ. സി പാലം നിർമ്മാണം സാമൂഹിക പ്രത്യാഘത വിലയിരുത്തൽ വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 22/08/2023 കാണുക (2 MB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (83 KB)
കുട്ടം വാതുക്കൽ പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ – വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 25/07/2023 കാണുക (560 KB)
നങ്ങിയാർകുളങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് & ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 25/07/2023 കാണുക (888 KB)
കന്നിശകടവ് പാലം നിർമ്മാണം – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 12/07/2023 കാണുക (692 KB)
കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക് – കന്നിശകടവ് പാലം നിർമ്മാണം – വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 12/07/2023 കാണുക (1 MB)
വയലാർ പള്ളിപ്പുറം ഇന്ഫോപാര്ക് റോഡ്/പാലം നിർമ്മാണം 23/05/2023 കാണുക (356 KB)
അഞ്ചുതുരുത്ത് പാലം & അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 01/04/2023 കാണുക (843 KB)
കോതറത്തതോട് പാലം & അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 30/03/2023 കാണുക (516 KB)
നങ്ങിയാർകുളങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപാലം നിർമ്മാണം-വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 03/03/2023 കാണുക (1 MB)
റോവിങ് ട്രാക്ക് മൈന്റൈനൻസ് & ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 02/03/2023 കാണുക (272 KB)