ക്ലോസ്

എൽ എ - വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എൽ എ - വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
നങ്ങിയാർകുളങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപാലം നിർമ്മാണം-വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 03/03/2023 കാണുക (1 MB)
റോവിങ് ട്രാക്ക് മൈന്റൈനൻസ് & ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 02/03/2023 കാണുക (272 KB)
കാക്കത്തുരുത്ത് പാലം നിർമ്മാണം – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 27/02/2023 കാണുക (260 KB)
കല്ലുമല റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 25/02/2023 കാണുക (1 MB)
വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് – കൈനകരി കാനാച്ചേരി പാലം & അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം 03/02/2023 കാണുക (536 KB)
വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് – ചാത്തൻകരി കോൺകോർഡ് പാലം & അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം 03/02/2023 കാണുക (598 KB)
ചേപ്പാട് – കായംകുളം റെയിൽവേ മേൽപാലം നിർമ്മാണം 18/01/2023 കാണുക (1 MB)
മനോരമ കവല വികസനം 12/01/2023 കാണുക (259 KB)
കുമ്പളം – തുറവൂർ റെയിൽപ്പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ (വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്) 27/12/2022 കാണുക (1,023 KB)
എൻ.എച് പവർ ഹൗസ്‌ – മുതലക്കുറിച്ചിക്കൽ റോഡ് 25/08/2022 കാണുക (732 KB)