ക്ലോസ്

എൽ എ - വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എൽ എ - വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
മങ്കൊമ്പ്‌ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം – വിദക്ത സമിതി റിപ്പോർട്ട് – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം. 19/02/2024 കാണുക (84 KB)
കായംകുളം മുട്ടേൽപാലം നിർമ്മാണം – വിദക്ത സമിതി റിപ്പോർട്ട് – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം. 19/01/2024 കാണുക (366 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (366 KB)
മങ്കൊമ്പ് ഫ്ലൈഓവർ നിർമ്മാണസ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ – അന്തിമ പഠന റിപ്പോർട്ട്. 08/01/2024 കാണുക (1 MB)
ഗോവേന്ദാ പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ – വിദ്ഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 06/01/2024 കാണുക (1 MB)
ചേപ്പാട് – കായംകുളം റെയിൽവേ മേൽപാലം നിർമ്മാണം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘത വിലയിരുത്തൽ – വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം. 04/01/2024 കാണുക (1 MB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (109 KB)
ചർച്ച് പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തലിനുള്ള ജില്ലാതല വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം. 21/12/2023 കാണുക (84 KB)
കീച്ചേരിക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ – വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം. 20/12/2023 കാണുക (100 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (279 KB)
ചർച്ച് പാലം നിർമ്മാണം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘത വിലയിരുത്തൽ – വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്. 06/12/2023 കാണുക (363 KB)
കായംകുളം – ഓച്ചിറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ റെയിൽവേ മേൽപാലം നിർമ്മാണം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ – വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്. 25/11/2023 കാണുക (48 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (537 KB)
ജീമംഗലം പാലം നിർമ്മാണം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘത വിലയിരുത്തൽ – വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 21/11/2023 കാണുക (1 MB)