ക്ലോസ്

എൽ എ നോട്ടീസ്

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എൽ എ നോട്ടീസ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
പുളിങ്കുന്ന് പാലം & അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം – ഫോം 2 നോട്ടീസ് 18/03/2024 കാണുക (638 KB)
ചാലേചിറ പാലം പുനരധിവാസ പാക്കേജ് – ഫോം നമ്പർ 9 – നോട്ടീസ്. 23/12/2023 കാണുക (83 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (83 KB)
കെ.സി. പാലം പുനരധിവാസ പാക്കേജ് – നോട്ടീസ് -ഫോം നമ്പർ 9 22/11/2023 കാണുക (61 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (86 KB)
നങ്യാർകുളങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം – പുനരധിവാസ പാക്കേജ് – ഫോം നമ്പർ 9 15/11/2023 കാണുക (52 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (293 KB)
മുട്ടാർ പാലം പുനരധിവാസ പാക്കേജ് ഫോം നമ്പർ -9 27/10/2023 കാണുക (56 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (257 KB)
ശാർങ്ങക്കാവ് പാലം നിർമ്മാണം നോട്ടീസ് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനു – ഫോം നമ്പർ. 9 12/10/2023 കാണുക (746 KB)
അഞ്ചുതുരുത്ത് പാലം നിർമ്മാണം – ഫോം നമ്പർ 9 നോട്ടീസ് 20/09/2023 കാണുക (298 KB)
പള്ളാത്തുരുത്തി – കൈനകരി പാലം നിർമ്മാണം – അവാർഡ് ഇൻക്വിരി പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനു 08/09/2023 കാണുക (870 KB)
പുനരധിവാസ പാക്കേജ് – ചാത്തൻകേരി കോൺകോർഡ് പാലം – നോട്ടീസ് 12/07/2023 കാണുക (1 MB)
കാനാച്ചേരി പാലം പുനരധിവാസ പാക്കേജ് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനു 23/06/2023 കാണുക (545 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (188 KB)