ക്ലോസ്

എൽ എ നോട്ടീസ്

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എൽ എ നോട്ടീസ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഫോം നമ്പർ 9 – എൻ.എച് പവർഹൗസ് – മുതലക്കുറിച്ചിക്കൽ റോഡ് നിർമ്മാണം 06/01/2023 കാണുക (228 KB)
ഫാറം 2 – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൽ ന്യായമായ നഷ്ട പരിഹാരത്തിനും സുതാര്യതക്കും പുനരധിവാസത്തിനും പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള അവകാശ ആക്ട് 2013 വകുപ്പ് 21 പ്രകാരമുള്ള നോട്ടീസ് 06/12/2022 കാണുക (1 MB)
പെരുമ്പളം പാലം – അവാർഡ് അന്വേഷണം നോട്ടീസ് 05/12/2022 കാണുക (527 KB)
റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം എൽ സി നം.28 – ഫോറം നം.൪ വിജ്ഞാപനം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്. 23/11/2022 കാണുക (1 MB)
ഫാറം നമ്പർ 5 – ചാത്തൻകരി-കോൺകോർഡ് പാലത്തിന്റെയും അനുബന്ധ റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണം 09/11/2022 കാണുക (138 KB)
ഫാറം നമ്പർ 5 – കാനാച്ചേരി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 09/11/2022 കാണുക (142 KB)
പുന്നമട നെഹ്‌റുട്രോഫി പാലം നിർമ്മാണം – കരട്‌ പുനരധിവാസ പാക്കേജ് ഫാറം നം.9 16/10/2022 കാണുക (755 KB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കൈനകരി പള്ളാത്തുരുത്തി പാലം & അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മാണം – കരട് പുനരധിവാസ പാക്കേജ് ഫാറം നം.9 – പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച. 29/09/2022 കാണുക (888 KB)
ഫോറം നമ്പർ 9 – കൈനകരി പള്ളാത്തുരുത്തി പാലം & അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മാണം 28/09/2022 കാണുക (1 MB)
ഫോം നമ്പർ 2 – മാമ്പ്രക്കുന്നേൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം 04/08/2022 കാണുക (1 MB)