ക്ലോസ്

എൽ എ നോട്ടീസ്

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എൽ എ നോട്ടീസ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കല്ലുമല റെയിൽവേമേൽപ്പാലം അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മാണം – കരട് പുനരധിവാസ പാക്കേജ് ഫോം നോ 9 30/05/2023 കാണുക (477 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (2 MB)
പുനരധിവാസ പാക്കേജ് കാക്കാത്തുരുത് പാലം ഫോം – 9 25/05/2023 കാണുക (423 KB)
കാവാലം – തട്ടാശ്ശേരി പാലം രണ്ടാം ഘട്ടം പുനരധിവാസ പാക്കേജ് 24/05/2023 കാണുക (794 KB)
തുറവൂർ-കുമ്പളം റെയിൽവേ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ – നോട്ടീസ് 04/05/2023 കാണുക (2 MB)
പുളിങ്കുന്ന് പാലം & അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം – ഫോം നമ്പർ 9 നോട്ടീസ് 31/03/2023 കാണുക (2 MB)
മാവേലിക്കര മിച്ചൽ ജംഗ്‌ഷൻ വികസനം -ഫോറം നമ്പർ 9 നോട്ടീസ് 03/03/2023 കാണുക (3 MB)
ഫോം നമ്പർ 9 – എൻ.എച് പവർഹൗസ് – മുതലക്കുറിച്ചിക്കൽ റോഡ് നിർമ്മാണം 06/01/2023 കാണുക (228 KB)
ഫാറം 2 – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൽ ന്യായമായ നഷ്ട പരിഹാരത്തിനും സുതാര്യതക്കും പുനരധിവാസത്തിനും പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള അവകാശ ആക്ട് 2013 വകുപ്പ് 21 പ്രകാരമുള്ള നോട്ടീസ് 06/12/2022 കാണുക (1 MB)
പെരുമ്പളം പാലം – അവാർഡ് അന്വേഷണം നോട്ടീസ് 05/12/2022 കാണുക (527 KB)
റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം എൽ സി നം.28 – ഫോറം നം.൪ വിജ്ഞാപനം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്. 23/11/2022 കാണുക (1 MB)