ക്ലോസ്

എൽ എ നോട്ടീസ്

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എൽ എ നോട്ടീസ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
അഞ്ചുതുരുത്ത് പാലം നിർമ്മാണം – ഫോം നമ്പർ 9 നോട്ടീസ് 20/09/2023 കാണുക (298 KB)
പള്ളാത്തുരുത്തി – കൈനകരി പാലം നിർമ്മാണം – അവാർഡ് ഇൻക്വിരി പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനു 08/09/2023 കാണുക (870 KB)
പുനരധിവാസ പാക്കേജ് – ചാത്തൻകേരി കോൺകോർഡ് പാലം – നോട്ടീസ് 12/07/2023 കാണുക (1 MB)
കാനാച്ചേരി പാലം പുനരധിവാസ പാക്കേജ് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനു 23/06/2023 കാണുക (545 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (188 KB)
കല്ലുമല റെയിൽവേമേൽപ്പാലം അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മാണം – കരട് പുനരധിവാസ പാക്കേജ് ഫോം നോ 9 30/05/2023 കാണുക (477 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (2 MB)
പുനരധിവാസ പാക്കേജ് കാക്കാത്തുരുത് പാലം ഫോം – 9 25/05/2023 കാണുക (423 KB)
കാവാലം – തട്ടാശ്ശേരി പാലം രണ്ടാം ഘട്ടം പുനരധിവാസ പാക്കേജ് 24/05/2023 കാണുക (794 KB)
തുറവൂർ-കുമ്പളം റെയിൽവേ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ – നോട്ടീസ് 04/05/2023 കാണുക (2 MB)
പുളിങ്കുന്ന് പാലം & അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം – ഫോം നമ്പർ 9 നോട്ടീസ് 31/03/2023 കാണുക (2 MB)
മാവേലിക്കര മിച്ചൽ ജംഗ്‌ഷൻ വികസനം -ഫോറം നമ്പർ 9 നോട്ടീസ് 03/03/2023 കാണുക (3 MB)