ക്ലോസ്

എൽഎ - പത്രപരസ്യം

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എൽഎ - പത്രപരസ്യം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികളുടെ ഭാഗമായി സാമൂഹിക പ്രത്യാഘത പഠനം നടത്തുന്നതിന് SIA ഏജൻസികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പത്രപരസ്യം 25/07/2023 കാണുക (70 KB)