ക്ലോസ്

എൽഎ -ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എൽഎ -ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കെ. സി പാലം നിർമ്മാണം സാമൂഹിക പ്രത്യാഘത വിലയിരുത്തൽ വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 22/08/2023 കാണുക (2 MB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (83 KB)
ചാലേച്ചിറ പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് 25/07/2023 കാണുക (84 KB)
നങ്ങിയാർകുളങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് & ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 25/07/2023 കാണുക (888 KB)
മുട്ടാർ പാലം നിർമ്മാണം – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 13/07/2023 കാണുക (428 KB)
കന്നിശകടവ് പാലം നിർമ്മാണം – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 12/07/2023 കാണുക (99 KB)
ശാരങ്ങക്കാവ് പാലം നിർമ്മാണം – സാമൂഹിക പ്രത്യാഘത പഠന റിപ്പോർട്ട് 26/06/2023 കാണുക (89 KB)
കുട്ടനാട് തിരുവല്ല താലൂക് കോൺകോഡ് പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം 26/06/2023 കാണുക (82 KB)
മുട്ടേൽ പാലം & അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 05/04/2023 കാണുക (79 KB)
അഞ്ചുതുരുത്ത് പാലം & അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 01/04/2023 കാണുക (2 MB)
കോതറത്തതോട് പാലം & അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 30/03/2023 കാണുക (89 KB)