ക്ലോസ്

എൽഎ -ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എൽഎ -ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
പുളിങ്കുന്ന് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം 21/11/2022 കാണുക (492 KB)
മഠത്തിൽ കടവ് പാലം നിർമ്മാണം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം പ്രാരംഭ വിജ്ഞാപനത്തിനുമേലുള്ള ആക്ഷേപത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം സ്വീകരിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്. 09/11/2022 കാണുക (277 KB)
എൽ എ – പുന്നമട നെഹ്‌റു ട്രോഫി പാലം നിർമ്മാണം/അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മാണം. 02/11/2022 കാണുക (321 KB)
എൻ.എച് പവർ ഹൗസ്‌ – മുതലക്കുറിച്ചിക്കൽ റോഡ് 24/08/2022 കാണുക (513 KB)
കുട്ടനാട് താലൂക്ക് – 110 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം 16/08/2022 കാണുക (67 KB)
നെഹ്‌റു ട്രോഫി പാലം അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മാണം 10/08/2022 കാണുക (328 KB)
നെടുമ്പ്രക്കാട് പാലം നിർമ്മാണം 27/07/2022 കാണുക (353 KB)
കൈപ്പാലക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം 27/07/2022 കാണുക (267 KB)
കാവാലം ടെക്‌നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ – പ്രാഥമിക നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ മേൽ ആക്ഷേപം 27/07/2022 കാണുക (203 KB)
കൈനകരി പള്ളാത്തുരുത് പാലം , അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമാണം 14/07/2022 കാണുക (364 KB)