ക്ലോസ്

എൽഎ -ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എൽഎ -ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
വാലിൽ കോളനയിലേക്കുള്ള വഴി വികസനം – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 10/03/2023 കാണുക (163 KB)
റോവിങ് ട്രാക്ക് മൈന്റൈനൻസ് & ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം – -ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 02/03/2023 കാണുക (657 KB)
കാക്കത്തുരുത്ത് പാലം നിർമ്മാണം – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 27/02/2023 കാണുക (2 MB)
കല്ലുമല റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 25/02/2023 കാണുക (1 MB)
നെടുമ്പ്രക്കാട് പാലം നിർമ്മാണം 08/02/2023 കാണുക (1 MB)
കൈനകരി കാനാച്ചേരി പാലം & അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം 08/02/2023 കാണുക (90 KB)
ചാത്തൻകരി കോൺകോർഡ് പാലം & അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം 08/02/2023 കാണുക (92 KB)
അമ്പലപ്പുഴ – ഹരിപ്പാട് തൃപ്പാകുടം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം 03/02/2023 കാണുക (424 KB)
ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം – കൈനകരി കാനാച്ചേരി പാലം & അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം 03/02/2023 കാണുക (90 KB)
ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം – ചാത്തൻകരി കോൺകോർഡ് പാലം & അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം 03/02/2023 കാണുക (92 KB)