ക്ലോസ്

എൽഎ -ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എൽഎ -ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കോയിക്കൽപടി പാലം നിർമ്മാണം – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 01/04/2024 കാണുക (100 KB)
ഹരിപ്പാട് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ വഴി വികസനം – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 04/03/2024 കാണുക (98 KB)
ജീമംഗലം പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ജില്ലാതല വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാർശ – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം. 07/12/2023 കാണുക (85 KB)
കന്നിട്ടപ്പറമ്പ് (GPM) പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 20/11/2023 കാണുക (81 KB)
ഹരിപ്പാട് – ചേപ്പാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നങ്യാർകുളങ്ങര മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 08/11/2023 കാണുക (138 KB)
കന്നിശ്ശക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 07/11/2023 കാണുക (85 KB)
ചക്കുളത്തുക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 20/10/2023 കാണുക (551 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (104 KB)
ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക് – കുത്തിയതോട് പാലം നിർമ്മാണം – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം. 10/10/2023 കാണുക (722 KB)
കെ. സി പാലം നിർമ്മാണം സാമൂഹിക പ്രത്യാഘത വിലയിരുത്തൽ വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 22/08/2023 കാണുക (2 MB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (83 KB)
ചാലേച്ചിറ പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് 25/07/2023 കാണുക (84 KB)