ക്ലോസ്

എൽഎ -ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എൽഎ -ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
പെരുമ്പളം പാലം നിർമ്മാണം 13/05/2022 കാണുക (650 KB)
കാവാലം 110 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ 26/04/2022 കാണുക (729 KB)
വഴുവാടിക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം 25/03/2022 കാണുക (248 KB)
കിടങ്ങറ 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ 10/03/2022 കാണുക (836 KB)
കാവാലം ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ 09/03/2022 കാണുക (500 KB)
കൈപ്പാലക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം 09/03/2022 കാണുക (569 KB)
വാക്കയിൽ പാലം നിർമ്മാണം 09/03/2022 കാണുക (271 KB)
പെരുമ്പളം പാലം നിർമ്മാണം 09/03/2022 കാണുക (572 KB)
ജില്ലാ കോടതി പാലം പുനർ നിർമ്മാണം 09/03/2022 കാണുക (618 KB)
പടഹാരം പാലം നിർമ്മാണം 09/03/2022 കാണുക (261 KB)