ക്ലോസ്

ആര്‍ ടി എ മീറ്റിംഗ് അജണ്ട

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

ആര്‍ ടി എ മീറ്റിംഗ് അജണ്ട
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
24.01.2024 തീയതിയിലെ ആർ ടി എ യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട 24/01/2024 കാണുക (168 KB)
19.12.2023 തീയതിയിലെ ആർ ടി എ യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട 12/12/2023 കാണുക (908 KB)
08.03.2023 തീയതിയിലെ ആർ ടി എ യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട 02/03/2023 കാണുക (442 KB)
17.11.2022 യിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ആർ ടി എ ആലപ്പുഴയുടെ മീറ്റിംഗ് അജണ്ട 15/11/2022 കാണുക (79 KB)
05.11.2022 യിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ആർ ടി എ ആലപ്പുഴയുടെ മീറ്റിംഗ് അജണ്ട 29/10/2022 കാണുക (837 KB)
2021 ഒക്ടോബർ 13-)o തീയതിയിലെ ആർ ടി എ യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട 05/10/2021 കാണുക (1 MB)
2020 മാർച്ച് 11 തീയതിയിലെ ആർ ടി എ യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട 03/03/2020 കാണുക (314 KB)
2019 നവംബര്‍ 20 തീയതിയിലെ ആർ ടി എ യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട 14/11/2019 കാണുക (172 KB)
RTA Meeting Agenda 24.07.2019 18/07/2019 കാണുക (314 KB)
2019 ജനുവരി 30 തീയതിയിലെ ആർ ടി എ യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട 19/01/2019 കാണുക (2 MB)