ക്ലോസ്

സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ

ഇ-മെയില്‍ : infodsckollam[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ
മൊബൈല്‍ നം. : 04772253090
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 0477-2253090
ഫാക്സ് നം. : 0477-2253090