ക്ലോസ്

വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ്, ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : info[at]dtpcalappuzha[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : സര്‍ക്കാര്‍ അതിഥി മന്ദിരം, ആലപ്പുഴ
മൊബൈല്‍ നം. : 91-477-2251796
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772260722