ക്ലോസ്

വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ഇ-മെയില്‍ : ddealp[at]education[dot]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
മൊബൈല്‍ നം. : 04772252908
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 2252908