ക്ലോസ്

റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസ്

ഇ-മെയില്‍ : kl04[at]keralamvd[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസ്
മൊബൈല്‍ നം. : 8547639004
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 2253160