ക്ലോസ്

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ , സി എച്ച് സി ,അരൂക്കുറ്റി

ഇ-മെയില്‍ : chcarookutty[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 9496111897
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04782872931