ക്ലോസ്

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ , സി എച്ച് സി , ചുനക്കര

ഇ-മെയില്‍ : chcchunakkara[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ചുനക്കര
മൊബൈല്‍ നം. : 9447902644
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04792382305