ക്ലോസ്

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, സി എച്ച് സി ,എടത്വ

ഇ-മെയില്‍ : chcedathua[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 9446194099
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772210750