ക്ലോസ്

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ സി എച്ച് സി

ഇ-മെയില്‍ : chckurathikad[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 9447425277
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04792328476