ക്ലോസ്

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പി എച്ച് സി വീയപുരം

ഇ-മെയില്‍ : phcveeyapuram[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 9526620920
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04792318533