ക്ലോസ്

ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഭരണിക്കാവ്

ഇ-മെയില്‍ : bdonregabha[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഭരണിക്കാവ്
മൊബൈല്‍ നം. : 8075054343
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 0479-2382351
ഫാക്സ് നം. : 0479-2383351