ക്ലോസ്

ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, കഞ്ഞിക്കുഴി

ഇ-മെയില്‍ : bdonregakan[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, കഞ്ഞിക്കുഴി
മൊബൈല്‍ നം. : 04782862445
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04782862445
ഫാക്സ് നം. : 0478-2862445