ക്ലോസ്

പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ ഓഫീസര്‍,ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : paoallappuzha[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ ഓഫീസര്‍,ആലപ്പുഴ
മൊബൈല്‍ നം. : 04772251403
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772251403