ക്ലോസ്

താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, അമ്പലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : tsoalp[dot]sch[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, അമ്പലപ്പുഴ
മൊബൈല്‍ നം. : 9447596035
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 9447596035