ക്ലോസ്

താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫിസ് ചേര്‍ത്തല

ഇ-മെയില്‍ : tsocra[dot]sch[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍ ചേര്‍ത്തല
മൊബൈല്‍ നം. : 04782823058
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 0478-2813058