ക്ലോസ്

ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്‍ (ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സര്‍ക്കിള്‍)

ഇ-മെയില്‍ : eialp[at]ceikerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്‍ (ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സര്‍ക്കിള്‍)
മൊബൈല്‍ നം. : 9446008359
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772246639