ക്ലോസ്

ജോസഫ്‌. എം.എ

ഇ-മെയില്‍ : kwacherthala[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : കേരള ജല സേചന വകുപ്പ്, അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ്‌.എഞ്ചിനീയര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 8547638225
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04782813012