ക്ലോസ്

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് ആര്‍ എച്ച്‌ ടി സി

ഇ-മെയില്‍ : rhtcchettikadu[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്
മൊബൈല്‍ നം. : 04772248680
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772248680