ക്ലോസ്

ജില്ലാ സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഓഫീസർ

ഇ-മെയില്‍ : dswoalpy[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ഓഫീസർ
മൊബൈല്‍ നം. : 04772253870
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772253870