ക്ലോസ്

ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് (ജി.എൽ)


ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ
മൊബൈല്‍ നം. : 0477-2253257
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 0477-2253257